Pripomienky občanov obce k návrhu rozpočtu pre rok 2014

26.03.2014 20:49

Pripomienky občanov obce k návrhu rozpočtu pre rok 2014

Občania obce Rozhanovce

Vypracovali: 

Bc. Aneta Nedbalová

Ing. Tibor Kušnír 

Ing. Matúš Adamčík

Pre OZ Rozhanovce

 

V Rozhanovciach, dňa 26.03.2014

 

Vec:

PRIPOMIENKY k Návrhu rozpočtu obce Rozhanovce na roky 2014-2016

 

                Vážení poslanci OZ Rozhanovce, ako občania obce máme možnosť a povinnosť pripomienkovať návrh rozpočtu na roky 2014-2016. Na základe zákonov SR je rozpočet obce na rok 2014 záväzný a na ďalšie dva roky len výhľadový, je nám umožnené pripomienkovanie len na aktuálny rozpočtový rok z neúplného, nepresného, štruktúrou neodborne a zle zostaveného rozpočtu obce.

Na úvod vyslovujeme výhrady voči samotnej štruktúre zostaveného rozpočtu, dovoľujeme si citovať niektoré dôležité zákony pre ich zverejňovanie:

Čl. 9 ods. 1 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti.

Subjekty verejnej správy sú povinné zostavovať  svoj rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky, pričom súčasťou návrhu rozpočtu je aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rokúdaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky. Subjekty verejnej správy zohľadňujú pri zostavení svojho rozpočtu prognózy zverejnené ministerstvom financií podľa odseku 3.

§ 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Rozpočet obce obsahuje aj zámery a ciele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu obce (ďalej len „program obce"), to neplatí, ak obecné zastupiteľstvo obce s počtom obyvateľov do 2 000 rozhodne o neuplatňovaní programu obce.

V súvislosti s vyššie uvedeným, ktorýkoľvek občan Rozhanoviec nemá možnosť – nie je spôsobilý analyzovať, porovnať a posúdiť výsledky hospodárenia za minulé 2 obdobia a tak racionálne hodnotiť p. Nagyovou predložený, nepresný, neúplný  a mätúci návrh rozpočtu na rok 2014, 2015 a 2016.

Rozpočet pre obec Rozhanovcenapríklad vo svojej výrokovej časti PRÍJMY,  položka 111003, podielové dane, uvádza na rok 2014 sumu 526069€, na rok 2015 sumu 483078€ a na rok 2016 opäť sumu 526000€. To by znamenalo, že na rok 2015 sa obci „stratí“ 42991€ a v následnom roku sa príjem obnoví.Táto zásadná chyba sa opakuje aj v nasledovných položkách ako je Daň z pozemkov, Daň zo stavieb, Daň z bytov, kde úhrnom sa stráca v roku 2015 čiastka 8797€ a v následnom roku 2016 sa opäť objaví, to znamenánapríklad stav, že sa obci v roku 2015 stratia pozemky, byty a stavby, a v roku2016 sa opäť objavia.

Tento nesúlad sme registrovali aj u nami vybraných nasledovných príjmových položiek:

133003 41 – Daň za hracie automaty – nevýherné, rozdiel 5200€

 133013 41 –Daň za TDO (Tuhý domový odpad), rozdiel8797€

212003 41 – Prenájom- byty-Zdravotné stredisko, rozdiel 7191€

221004 41 – Správne poplatky, rozdiel 3591€

223001 41 – Recyklačný fond, rozdiel 1391€

223003 41 – Poplatky za stravu- zamestnanci Ocu, rozdiel 4690€

223003 41 – Polatky za stravu – dôchodcovia, rozdiel 2419€

223001 41 – Poplatky- el. energia- byty- preddavky , rozdiel1256€

223001 41 – Rusnáková – Faktúra spoločne 201€ x12 mesiacov, rozdiel1621€

V časti  príjmových položiek DOTÁCIA:

312001-90 –Dotácia – HN-deti – MŠ, ZŠ – strava, rozdiel623€

312001- 2 – Transfér na školstvo- ZŠ aj vzdel. pouk., rozdiel 51624€

312001- 2 - Transfér na školstvo- MŠ, rozdiel 1519€

312001- 1 – Transfér HN- na školské pomôcky, rozdiel 349€

312 – 5% - rast platov nepedagog., rozdiel 5152€

 

V súvislosti s príjmovou časťou rozpočtu sa vynárajú otázky logicky späté s položkami:

133003 41 Daň za hracie automaty,

je plánovaný vysoký príjem v r. 2015, (6000€), pričom z dôvodu prijatia VZN o zákaze hracích automatov sa tento príjem zrušil;

212003 41 - Prenájom- obecný byt Rusnáková,

je plánovaný ročný príjem 100€ (z akého dôvodu) namiesto 2772€, pričom je známe, že nájomca dlhodobo neplatí riadne a včas nájomné, na ktorom dlží obci sumu, pri ktorej už dávno mal byť deložovaný, snáď máme rovnaký meter na všetkých?

212003 41 -  Prenájom – Zdravot. Stredisko- lekári,

 je plánovaný príjem za prenájom priestorov len 1772€, pričom náklady na údržbu budov činia 2500€ (položka 635006 41 - Údržba budov – Kúria-Zdravotné stredisko- plánovaný výdaj),  súčasne s plánovaným výdajom 8380€ - „neidetifikovateľný“ materiál (vedený pod položkou 633006 41- Materiál),  pričom v nasledovnom r. 2015 a 2016 vôbec nie je položka plánovaná.

212003 41 – Nájomné za hrobové miesta,

Je plánovaný príjem 130€, pričom je zákonom viazaný úrad na predloženie zmlúv pre občanov podľa zákona číslo 131/2010 Z.z o pohrebníctve zo dňa 03.03.2010, ktorý nadobúda účinnosť dňom 01.01.2011, kde každé hrobové miesto musí mať uzatvorenú nájomnú zmluvu a zaplatený poplatok za nájom na dobu 10 rokov. Nájom za hrobové miesto na dobu 10 rokov je stanovené vo VZN obce. Príjem tvorí fond na údržbu cintorína.

221004 41 – Správne poplatky,

Je príjemplánovaný  na rok 2014 v sume 9029€, bez členenia , pričom v r. 2015 je plánovaný len v objeme 5438€, žiadame o uvedenie dôvodu poklesu príjmov za v tejto položke;

223001 41 - Služby za multikáru,

Je plánovaný príjem neuveriteľných 14€, pričom saza palivo vynakladá podľa výdajovej položky 643001 41 suma 1692€ a za servis, údržbu a opravy suma 2480€- viď položku 634002 41. Žiadame o prehodnotenie prevádzky a spojených nákladov v súvislosti s vyťažovaním prostriedku;

223003 41 – poplatky za stravu- zamestnanci ObÚ,

Je plánovaný príjem v roku 2014v sume 477€ a v r. 2015 5167€, iste sa jedná o preklep v plánovaní;

223003 41 - poplatky za stravu- dôchodcovia,

Je plánovaný príjem v r. 2014 v sume 6175€ a v r. 2015 len sume 3756€, žiadame o vysvetlenie, na základe akých skutočností došlo k takému poklesu plánovaného príjmu, ak zároveň v r. 2016 je plánovaný príjem v tejto položke opäť 6175€;

223003 41 - Poplatky za energie- Zdravotné stredisko,

Je plánovaný príjem vo výške 6508€, avšak v r. 2015 vôbec nie sú zahrnuté do príjmu obce, žiadame vysvetlenie, z akého dôvodu?

223003 41 - Poplatky za el. energiu- byty – preddavky,

Je plánovaný príjemv r.2014 vsume7976€,v r. 2015 v sume6720€ a v r. 2016 opäťnarastú na sumu 7976€.Žiadame vysvetlenie, z akého dôvodu zvolil  plánovací orgán tento postup a rôzne výšky poplatkov?

223001 41 - Rusnáková- faspoloč. 201x 12,

deklarovaný, plánovaný príjem pre r. 2014 činí sumu 551€ a v nasledovnom roku 2015 sa suma navýšila na hodnotu 2172€ a potom v r. 2016 sa plánuje v rovnakej výške predošlého roka v sume 551€,teda ako v r.2014; Žiadame o vysvetlenie postupu stanovenia tejto položky a zverejnenie sumy, ktorú nájomca doteraz obci neuhradil;

223001 41 - Služby pohrebného vozidla,

je plánovaný príjem 0€ v r. 2014; to znamená, že obec prevádzkuje vozidlo zadarmo? Žiadame o stanovisko obce;

453 131D – Nevyčerpané dotácie 2012, 2013 ZS

Je plánovaný príjem pre r. 2014 v sume 29435€, v nasledujúcom roku 2015 v sume 20200€ a v roku 2016 v rovnakej výške ako v r.2014, t.j. 29435€. Toto je zavádzajúca, zmätočná  informácia, pretože sa predpokladá, že v roku 2015 a 2016 obec už nedostane žiadne vyrovnania.

454001 46 – rezervný fond príjem,

Nevykazuje sa, teda neplánuje žiadny príjem, čo znamená, že obec sa nepripravuje na možnú investíciu nijakým spôsobom a pre nijaké účely? Žiadame o stanovisko obce;

 

Uvedené informácie potvrdzujú, že obecný úrad pristúpil k návrhu príjmovej časti rozpočtu chaoticky, bez koncepcie šetrenia finančných prostriedkov, bez koncepcie zvyšovania príjmov obce a bez finančne právnych znalostí, potrebných pre riadne  zabezpečenie finančného krytia výdavkov obce, v súvislosti s využívaním majetku a možností obce.

 

Ďalej si dovoľujeme pripomienkovať niektoré, preobčanovveľmi významné, výdavkové položky verejnej správy ObÚ:

Žiadame vysvetlenie, z akého dôvodu rozpočet obce Rozhanovce  nebol a nie je zverejnený aj na oficiálnej stránke obce?

01116 633006 41 - Materiál – kancelárske potreby, čistiace prostriedky, tlačivá, spotreba ObÚ,

položkaje duplicitná, v neúmerne vysokých sumách 5780€ a pre zdravotné stredisko 8380€,žiadame rozčleniť výšky súm na spotrebný materiál, kancelárske potreby, čistiace potreby, v závislosti od miesta určenia; Na porovnanie nákladov iných obcí je možnosť nazrieť do ich rozpočtov na internete, čo v prípade obce Rozhanovce nemáme z dôvodu nezverejnenia rozpočtu obce na webovej stránke obce.

01116 634003 41 -  poistné MV,

V položke je možné stanoviť, na ktoré vozidlo a v akej výške je poistenie určené, respektíve zverejniť zmluvu;

0170 821005 41 - splátka úveru ZŠ,

Splátka je stanovená na sumu 660 Eur, t.j. sumu, ktorá pre takú veľkú obec, ako sú Rozhanovce,nie je likvidačná (neúnosná), aby sa nemohla z rozpočtu plánovať ďalšia investícia napríklad do ZŠ;

0451 635006 41 - údržba ciest,

Je plánovaná suma vo výške 80 000 Eur, ktorá v porovnaní s inými obcami rozlohou aj počtom obyvateľov považujemeza neúmerne vysokú(pre porovnanies inými obcami, v priemere ich plánovaný výdaj činí 5-7000€/ rok). Žiadame vysvetlenie, na základe akých podkladov dospel plánovací orgán k tejto sume;

-700 43 - chodníky na ul SNP,

Plánovaná megasuma375772€je neskutočne nadhodnotená; Žiadame o predloženie spôsobu stanovenia ceny a postupu pri výbere vstupných, podkladových materiálovk stanoveniu uvedenej výšky plánovaného výdaja.  Žiadame o informáciu, aký postup alebo spôsob  bude zvolený pre výber dodávateľa;

 

Finančné prostriedky v takomto objeme sa už na obec možno nikdy nedostanú a preto je potrebné citlivo pouvažovať o ich rovnomernejšom prerozdelení na viacero investičných akcií a/alebo na budúce projekty podporené štátom alebo ochotnými investormi. (obec musí plánovite umiestniť do rezervného fondu minimálne 5% z objemu budúcich, plánovaných investícií, ktoré je nutné predložiť ako základnú podmienku pri podaní žiadosti o akýkoľvek projekt z EU)

04513 717002 131C - rekonštrukcia cesty Lúčna ulica,

Výdaj je plánovaný v sume 2498€, pričom na OZ bolo deklarované, že časť finančných prostriedkovje účelovo viazaných na  obnovu zelene, žiadame o vysvetlenie, ktorých položiek sa to týka;

712002 131C – Investícia PARČÍK pri ZŠ,

navrhujeme plánované fin.prostriedky určené na parčík pri ZŠ vo výške 2 500 Eur použiť na realizáciu parkoviska na pôvodnom mieste parčíka, z dôvodu každodennej vysokej frekvencie vozidiel,v dobe príchodu a odchodu detí do ZŠ, aby sa predišlo možnej nehode pri vystupovaní detí z vozidiel, ktoré ich privážajú a odvážajú

0510 637004 41 -  nakladanie s odpadmi, odvoz TDO,

 obec od občanov vyzbiera poplatok za KO vo výške 45 279 Eur. Na zabezpečenie odvozu vynaloží 33 229 Eur. Žiadame o vysvetlenie, ako sa nakladá s rozdielom sumy, keď obec je povinná inkasovať od občanov len sumu potrebnú na tento účel? (rozdiel  činí 12 050 Eur)

-0660 632001-637004 41 -  bývanie a obč. vybavenosť obecný byt  nájomca p.Rusnáková,

Žiadame o vysvetlenie, z akého dôvodu sa nerieši otázka deložovania, ak je obec na tomto byte už dlhé roky stratová. Skúsenosti s deložovaním sú, nebol problém deložovať rómskych občanov, tak prečo sa to nerieši rovnako, mimochodom nájomca nemá maloleté deti (na porovnanie príjem 651 Eur a výdaj 3 417 Eur, čo činí rozdiel 2 766 Eur, o ktoré obec prichádza);

08209 -  ostatné kultúrne služby – KD,

Je v tomto roku celkove plánovaný výdaj v sume 29397€ na chod , energie, vodu, telefón, materiál, údržbu budovy,deratizáciu, opravu kotlov, špec. služby, čo vnímame ako prehnane vysoké prevádzkové náklady na zrekonštruovanú budovu. Žiadame o poskytnutie stanoviska obce, aké zaujala východiská pre efektívnejšie využívanie kultúrneho domu (KD) a zníženie prevádzkových nákladov, pretože plánovaný príjem za prenájom budovy je v sume 2220€ a náklady 29397€

0911 635 41 - údržba vonkajších priestorov a bežná údržba

 vo výške 100 000 Eur ( neidentifikovateľná položka, neurčito deklarovaná); Ak sa uvedená položka týka rekonštrukcie škôlky, potom sme toho názoru,že nie je potrebná kompletná rekonštrukcia škôlky, len jej vonkajších priestorov, navrhujeme a žiadame preklasifikovať túto položku a presne ju špecifikovať, aby bola kontrola nad čerpaním tejto rozpočtovej položky (katastrofálny stav prechodovej chodby, okien, strechy...). Je potrebné zakomponovať požiadavky riaditeľky MŠ, ktorá je o týchto problémoch najlepšie informovaná a kompetentná navrhovať úpravy priestorov;

0912 635 111- údržba, oplotenie a ostatný spotrebný materiál,

Je plánovaný výdaj v sume 27 830 Eur. Uvedenú položku, respektíve výdajpovažujeme za bezpredmetný, pretože oplotenie si zabezpečuje škola z vlastných fin. prostriedkov, a preto navrhujeme tieto finančné prostriedky použiť na prístavbu ZŠ- výdajne stravy;

9502 -  CVC ZS Rozhanovce,

Je plánovaná suma 13 124 Eur. Žiadame o rozčlenenie položky, pre stanovenie účelnosti prostriedkov vynaložených v tejto položke. Položka je neidentifikovateľná.

09601 -  632001 41Školská jedáleň,

Plánovaný výdaj za elektrickú energiu a plyn je v sume 25319€ v r. 2014. Pre rok 2015 je na úrovni 18805€ a v roku 2016 sa plánuje na úrovni 25319€. Žiadame vysvetlenie, či sa jedná o chybu alebo sa prechodne zníži odber energií;

Žiadame stanovisko obce, prečo neplánuje obec zakúpiť zariadenie, ktoré je na dnešnú dobu štandardné, energeticky efektívne, napríklad zakúpenie konvektomatu a/alebo iných zariadení, ktoré bude nápomocné pri varení, pečení, parení, atď. pre našich stravníkov? V dnešnej dobe príprava parených buchiet- na čipke pre 130 stravníkov je extrém, za ktorý nanajvýš obec zaplatí pokutu pri kontrole hygienikov a pritom cena jedného konvektomatu sa pohybuje cca 3 000 Eur, čo je nevýznamná položka pri súčasnom návrhu rozpočtu obce.(viď príloha).

-233 001 – 43 – strana 1 – Príjem: Predaj pozemkov dialnica

Je plánovaný príjem 399 000 Eur, ale vychádzajúc zo zápisnice z rokovania OZ č. 7/2013 je celková suma za ktorú obec predala pozemky 399 362,460 €, chýba 362,460€.