3. Tibor KUŠNÍR, Ing. 58 r., podnikateľ, ul. Pokroku č . 12, Rozhanovce, nezávislý kandidát

V tomto príspevku sa Vám predstaví kandidát na starostu - Ing. Tibor Kušnír

 

Program tohto kandidáta je na tomto odkaze - prvá strana, druhá strana

 

    Rozhanovčania, volám sa Tibor Kušnír, som obyvateľom Rozhanoviec , pochádzam z rodiny baču, Ladislava Kušníra staršieho, kandidujem na starostu obce Rozhanovce.

    Som bývalý vojak z povolania s najvyšším dosiahnuteľným vzdelaním, zameraným na riadenie ľudí v oblasti služieb pre potreby spoločnosti.  Mám výborné právne vedomie vyplývajúce z pôsobenia v armáde, v súkromných  spoločnostiach a verejných inštitúciách, v ktorých som pôsobil od roku 1993 ako predseda predstavenstva, obchodný riaditeľ, riaditeľ spoločnosti, prokurista, riaditeľ výroby, koordinátor vzťahov i audítor.

    Pôsobil som v spoločnostiach, zameraných na  stavebné, obchodné, banské aktivity, strojárenské činnosti, v spoločnostiach s poskytovaním služieb pre ochranu osôb, majetku i duševného vlastníctva i na Magistráte mesta Košice,  v Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore, kde som  osobne pripravoval  a zabezpečoval projekty na získanie finančných prostriedkov z EU pre účely plánovaných činností, na podporu vzdelávania a pre rozvoj  východoslovenského kraja. Poskytoval  som právne poradenstvo a služby pre podnikateľské subjekty, pre verejnoprávne inštitúcie, samosprávy, obce,  živnostníkov i súkromné osoby pri uplatňovaní odbytu ich služieb a tovarov. V súčasnej dobe sa venujem oblasti zdravia a zdravému životného štýlu.

    Rozhodnutie kandidovať na starostu obce je osobným rozhodnutím,  po uvážení možností dosiahnuteľných v nadchádzajúcom období, v daných podmienkach a vzťahoch.

    Som pripravený  využiť nadobudnuté skúsenosti z môjho predošlého života, charakterové vlastnosti, vzdelanie, komunikatívnosť, vybudované vzťahy i  jazykovú vybavenosť .

 

 

Rozhovor:

 

        1. Prečo ste sa rozhodli kandidovať na starostu obce?

Dôvodom môjho rozhodnutia kandidovať je moja nespokojnosť s riadením obce, nevyužívanie súčasných možností pre jej rozvoj a nespokojnosť občanov s poskytovanými službami a vzhľadom obce, netransparentné využívanie našich komunálnych daní

 

         2. Aké sú Vaše skúsenosti s riadením ľudí / organizácií? 

Som človek, ktorý bol na riadenie ľudí profesionálne pripravovaný na najvyššej úrovni, s postupom od najnižších po najvyššie funkcie. Riadil som opravy a revízie leteckej techniky, zavádzal a školil zamestnancov, pripravoval postupy, koordinoval vzťahy medzi skupinami vo výrobnom procese a prácach celých špecializovaných tímov. Mám bohaté skúsenosti s vedením rôznych typov organizácií, vykonával poradenskú a audítorskú činnosť pre podnikateľské, verejnoprávne inštitúcie, samosprávy, živnostníkov, neziskové organizácie, školy i zdravotnícke zariadenia v rámci košického samosprávneho kraja a získaval prostriedky z EU pre ich rozvoj.

 

        3. Ako by ste zhodnotili a opísali situáciu v našej obci od posledných komunálnych volieb?

Stagnácia, nespokojnosť, neinformovanosť, skupinkárstvo, neochota, neústretovosť, frustrácia obyvateľov, nízka kompetencia vedenia, slabá alebo žiadna podpora mladých ľudí

 

        4. Ako by bolo možné zlepšiť možnosti zmyslu- plného trávenia voľného času mládeže, strednej generácie a starších? Je v obci dostatok kultúrnych podujatí a akcií? Aké sú Vaše návrhy?

Podpora športu, organizovanie voľnočasových aktivít pre všetky kategórie občanov, súťaží, výstav, kvízov, zábav, plesov, zájazdov, podpora vzniku občianskych združení.

 

        5. Môžete uviesť päť bodov, ktoré sú základom Vášho volebného programu?

-oprava komunikácií a chodníkov, podpora výstavby domov a obecných bytov, podpora aktivít občanov, využívanie prostriedkov z EU, skvalitnenie informovanosti občanov dostupnými prostriedkami.

 

        6. Ak by ste boli zvoleným starostom, aké by boli Vaše prvé kroky?

Audit verejných prostriedkov, stretnutie občanov a oboznámenie so stavom obce, vymedzenie priorít a postupu pre rozvoj obce, zostavenie budúcoročného rozpočtu, vytvorenie komisií pre jednotlivé oblasti života so stanovením zodpovedností a termínov.

 

        7. Čo by ste ešte dodali alebo odkázali svojím budúcim voličom?

Som pripravený využiť svoje znalosti, skúsenosti a vzťahy na rozvoj obce a aktivity pre skvalitnenie života občanov.

 

 

Elektronický kontakt na kandidáta - tkusnir1@gmail.com

 

 

pridané dňa 29.10.2014