Blog: Prvý /k/rok za nami...

Blog: Prvý  /k/rok za nami...

Prvý  /k/rok za nami...

 

Rok považujem za dostatočne dlhú dobu na odpočet zrealizovanej práce a činnosti nie len v súkromnom živote, ale aj v našom malom komunálnom snažení a tak si dovolím krátke obzretie za tým, čo sa podarilo v našej obci zrealizovať, čo len čiastočne, k čomu sme sa nedostali vôbec a pripojím aj výhľad na veci ktoré nás čakajú v roku budúcom.

 

V prvom rade  chcem povedať, že práca na OZ ma mimoriadne baví a svojím spôsobom aj napĺňa, hoci je vyslovene na úkor ne len voľného, ale aj môjho pracovného času. Zároveň chcem zdôrazniť, že OZ je kolektívny orgán a teda považujem všetko, čo sa podarilo dosiahnuť, za kolektívne dielo, v podstate na akúkoľvek zrealizovanú činnosť je potrebné získať nie len formálny, minimálne väčšinový súhlas zastupiteľstva, p.starostu, či p.prednostu, ale aj reálnu podporu a súčinnosť.

 

Každý, kto pôsobil v  OZ vie, že to nie je vždy jednoduché, o to viac ma teší, ak môžem za seba konštatovať, že tých spoločných prienikov sme na našom OZ dokázali nájsť viacero a každý z nich je pre našu obec významný a užitočný.

 

V uplynulom roku sa podarilo zrealizovať nasledujúce:

 

1/ Líniové stavby – asfaltovanie Poľnej, Kostolnej, Krátkej a časti Hyľovskej ulice, rekonštrukcia chodníka, ale hlavne jeho dobudovanie na Kostolnej ulici a s časti na ulici SNP, vrátane odvodnenia.

 

2/ Rekonštrukcia interiéru Domu nádeje – myslím, že tento priestor znovu získal vzhľad, ktorý si po rokoch zaslúžil.

 

3/ Postupná rekonštrukcia zdravotného strediska, riešenie bezbarierového prístupu, príprava schodolezu.

 

4/ Vyriešenie problému likvidácie konárov na zbernom dvore a haldy vynesenej na letisko.

 

5/ Rozšírili sme vybavenie školskej kuchyne a navýšili tak kapacitu pripravovaných jedál.

 

6/ Otvorili sme otázku kvalitnejšej letnej a zimnej strojovej údržby naších komunikácii a chodníkov, zrealizovali sme skúšobné strojové zametanie, jeho výsledok je fajn podkladom pre rozhodovanie sa v tejto problematike.

 

7/ Pristúpili sme k riešeniu križovatky pri ZŠ – bol realizovaný dopravný prieskum a pripravuje sa návrh svetelne riadenej križovatky, s predpokladanou realizáciou v priebehu budúceho roka.

 

8/ Pripojili sme sa k aplikácii Odkaz pre starostu.

 

9/ Ukončila sa rekonštrukcia budovy hasičskej zbrojnice, treba dokončiť garáž a upraviť areál.

 

10/ Obyvateľom boli odovzdané kompostéry na domáce kompostovanie BRO.

 

11/  V našej obci ale aj jej širokom okolí prebehla na naše pomery veľká petícia za dobudovanie chodníka cez most ponad diaľnicu medzi Košickými Olšanmi a Rozhanovcami. Podpísalo ju takmer 2000 ľudí, ktorým nie je ľahostajná naša bezpečnosť. Momentálne sa táto záležitosť rieši na VÚC KSK, v tejto chvíli neviem zodpovedne povedať aké konkrétne riešenie a kedy sa prijme a realizuje, ale bezpečne viem, že v tejto veci som ako obyvateľ Rozhanoviec viac vykonať nevedel. Dúfajme, že to bude stačiť k tomu, aby sa na most ponad diaľnicu dalo v blízkej budúcnosti ísť aj na príjemnú prechádzku.

 

 

V uplynulom roku sme zároveň začali riešiť problémy, o ktorých sme uvažovali len čiastočne, podarilo sa však nájsť v podstate jednomyseľnú zhodu a tak sme pristúpili k viacerým krokom, ktoré boli pred časom len ťažko predstaviteľné:

 

 

1/ V záujme zachovanie poskytovania lekárskej starostlivosti všeobecného lekára priamo v našej obci sme zriadili obecnú firmu ZDRAVOTNÉ SLUŽBY ROZHANOVCE  sro a začiatkom decembra sme otvorili našu vlastnú ambulanciu všeobecného lekára, ktorá už úspešne získava prvých pacientov.

 

2/ Pristúpili sme k riešeniu participácie okolitých obcí, ktorých žiaci navštevujú základnú školu v Rozhanovciach, na finanančnom podieľaní sa na prístavbe tejto školy. Požadujeme od okolitých obcí, ktorých deti navštevujú tunajšiu ZŠ, aby sa podľa počtu svojích žiakov podieľali na tejto, na pomery Rozhanoviec mimoriadne veľkej investícii 800.000 Eur.

Vzhľadom k tomu, že v obci aktuálne prebehla petícia za prístavbu školy, ktorá je formálne, podľa mňa nelogicky adresovaná  na obec ROZHANOVCE, rád by som uviedol aktuálne reálne údaje o zložení žiakov, navštevujúcich ZŠ ROZHANOVCE. Z týchto počtov následne vyplývajú finančné podiely jednotlivých obcí na celej investícii, ktorá by všetkým zúčastneným obciam vyriešila problém zabezpečenia základného vzdelania deťom ich obyvateľov, občanov a voličov.

 

OZ Rozhanovce jednomyseľne a jednohlasne už viackrát deklarovalo, že pokiaľ uvedené obce preukázateľne zabezpečia finančné krytie svojích investičných podielov, môže sa SPOLOČNE  začať s požadovanou prístavbou ZŠ podľa už pripraveného projektu, dokonca už prebehlo aj výberové konanie dodávateľa, z ktorého bola vygenerovaná uvádzaná cena prístavby.  

Pri rozložení splátok na napr. 10 rokov vychádzajú ročné splátky jednotlivých obcí tak, ako sú uvedené v tabuľke, s tým, že čiastka za žiakov mimo obvodu by bola priradené k podielu Rozhanoviec. Uvažovaná investícia 800.000 eur pri celkovom počte žiakov 383 predstavuje čiastku 209 eur na 1 žiaka na 1 rok. Percentuálne podiely sú dané počtom žiakov jednotlivých obcí, konkrétne finančné čiastky sa upresnia na základe úročenia a presného stanovania ceny zákazky. Pokiaľ by boli zverejnené nejaké výzvy na rozširovanie kapacít ZŠ, sme pripravení okamžite podať žiadosť s hotovým projektom na financovanie z mimorozpočtových zdrojov.

 

     

Obec

počet žiakov

podiel v %

1 rok

10 rokov

Rozhanovce

222

57,96%

46 369,14 €

463 691,40 €

Košické Olšany

65

16,97%

13 576,55 €

135 765,50 €

Beniakovce

33

8,62%

6 892,71 €

68 927,10 €

Čižatice

27

7,05%

5 639,49 €

56 394,90 €

Hrašovík

9

2,35%

1 879,83 €

18 798,30 €

mimo obvodu

27

7,05%

5 639,49 €

56 394,90 €

spolu

383

100,00%

79 997,21 €

799 972,10 €

 

 

Takže za mňa prístavba ZŠ  ÁNO, ale ZA SPOLÚČASTI DOTKNUTÝCH OBCÍ a NIE NA ÚKOR LEN ROZHANOVIEC.

 

 

Z vecí, ktoré som na začiatku a postupne v priebehu roka považoval za triviálne sa postupne vyvinuli zatiaľ neriešené „ležiaky“, ktorých neriešenie ma síce mrzí, ale to viac sa budem snažiť získať podporu na ich riešenie v budúcnosti. J

 

Spomenul by som vodozádržné opatrenia pod starým kostolom, riešenie „zaplavovania“ Družstevnej ulice, projektová príprava pre realizáciu chodníka a odvodnenia aj druhej strany hlavnej cesty cez našu obec, sprehľadnenie križovatky pri ZŠ jednoduchými úpravami  a zásahmi, osadenie bezpečnostných billboardov na vstupe do obce, dobudovanie chodníka od Rozhanoviec až po nový most,  nevyčistený a zarastený vstup do našej obce v smere od Vajkoviec, zamedzenie vynášania odpadu za Mlynský kanál, stále chýbajúca komunálna technika je naším veľký nedostatkom, ktorý prispieva k nízkej atraktivite ponúkaných pracovných pozícii na obci.

Mnohí z Vás sa pýtate na vyčistenie desaťročia devastovaného Židovského cintorína hore pri družstve – na jar nás pribrzdili predpisy ochranárov, v jeseni zasa daždivé počasie a rozmočený terén, uvidíme, čo prinesie zima...

 

 

Celosvetový problém s likvidáciou odpadov sa zo správ v médiach dostáva postupne aj k nám doslova na dosah, vo forme avizovaného radikálneho zvyšovania poplatkov za uskladnenie, resp. spaľovanie komunálnych odpadov už v budúcom, ale aj ďalších nasledujúcich rokoch. 

Výrazne narastá tlak na separovanie odpadov. Slovensko má v roku 2020 dosiahnuť 50 % separovanosť, zrejme ju nesplní, na SK je to v priemere okolo 35 %, v Rozhanovciach je to číslo na mimoriadne nízkej úrovni 13 % a to napriek zbernému dvoru, ktorý nemá väčšina obcí.

V budúcom roku je teda u nás nevyhnutné prehodnotiť celý systém nakladania s odpadmi a prijať opatrenie ktoré povedú k skvalitneniu tejto činnosti.

Ako priority v tejto oblasti vidím:

 

1/ Prehodnotenie zmluvy so súčasným odberateľom našich odpadov.

 

2/ Zmena prevádzky a činnosti nášho zberného dvora, ono to vlastne je len dočasné úložisko odpadov,  zberný dvor nám musí pomôcť k vyššej separácii, nie ku hromadeniu komunálneho odpadu a zvyšovaniu nákladov.

 

3/ Vybudovanie zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov – MALÁ KOMPOSTÁREŇ / do 100 ton ročne/ - na trávu, listy, rastlinné zvyšky, vňate. V spojitosti so zberom konárov a ich drvením tak vytvoríme veľmi hodnotnú službu pre nás všetkých pri likvidácii BRO, zároveň sa tak  vytvoria podmienky, ktoré výrazne prispejú k minimalizácii spaľovania rastlinných zvyškov a konárov v domácnostiach, hoci sú VZN zakázané aj  v súčasnosti.

   

4/ Zavedenie motivačného množstevného zberu odpadov v domácnostiach – kto bude viac separovať, menej bude platiť za odvoz komunálneho odpadu.

 

5/ Sledovanie zberových trendov v najúspešňejších samosprávach a ich aplikácia na naše podmienky.

 

 

Za úplne samostatnú kapitolu považujem snahu OZ konečne po desaťročiach neriešenia situácie s pozemkom Urbárskeho spolku v Rozhanovciach pod futbalovým ihriskom nájsť riešenie prijateľné tak pre majiteľov pozemku, ako aj samotnú obec, ktorá takýto areál podľa mňa jednoznačne potrebuje, nie len kvôli futbalu, športovaniu všeobecne, miestu na poriadanie rôznych spoločensko – kultúrnych podujatí, ale v nezanedbateľnej miere aj kvôli vytvoreniu určitej priestorovej rezervy priamo v intraviláne obce pre možné využitie v budúcnosti, ktoré teraz možno ani nevieme odhadnúť.

 

Pohľadov na uplynulý rok je zaiste viac, tento je môj, nikomu ho nevnucujem a zároveň si v pohode vypočujem názory ďalšie, dôležité je, aby sme spolu dokázali kráčať ďalej.

 

V snahe byť konkrétnym, som túto ročnú rekapitulácia „trošku“ natiahol, ale koho to zaujíma, ten si tie dve minútky na prečítanie hádam nájde... tým, ktorí spolupracovali sa chcem úprimne poďakovať a všetkým obyvateľom Rozhanoviec chcem v závere roka popriať pokojné prežitie najkrajších sviatkov v kruhu rodiny, do Nového roku pevné zdravie, veľa odhodlania a síl zvládnuť problémy, ktoré nám život prinesie.

 

 

František Nosáľ

 

pridané 15.12.2019