Budovanie rozvodu optiky smer Hrašovík

Budovanie rozvodu optiky smer Hrašovík

Obec Rozhanovce
Číslo: 300/2019-002/Ro dňa 20.06.2019
ROZHODNUTIE
Obec Rozhanovce, príslušná na základe určenia OÚ Košice, odboru VaBP číslo OÚ-KEOVBP-
2019/019025 zo dňa 20.03.2019 a podľa § 2 písm. el zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode
niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení
neskorších predpisov, zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisova §
117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 1 stavebný zákona! v znení
neskorších predpisov, vydáva podľa § 39, §39a stavebného zákona a v súlade s ust. zákona
Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
rozhodnutie o umiestnení Iíniovej stavby
"Transport_KE_LSVO_02 klaster" v intraviláne a extravilán obce v kat. úz. Rozhanovce
a extravilán obce Hrašovík tak, ako je zakreslené v situačnom výkrese pre: Slovak Telekom, a.s.,
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava v zastúpení HUAWEI TECHNOLOGIES (Slovak) s.r.o.,
Einsteinova 23, Bratislava.
Účelom stavby je príprava a realizácia optického pripojenia pre obec Hrašovík ktoré bude slúžiť
ako prípojný bod pre ďalšiu výstavbu optickej siete ktorá umožní poskytovanie obyvateľom obce
Hrašovík telekomunikačné služby na najvyššej úrovni investorom Slovak Telekom, a.s.
Predmetná stavba pozostáva s položenia zväzku mikrotrubičiek 4x12mm (MT) a následného
zafúknutie optického minikábla (12 vLOMK) do pripravených MT. Zafúknutý OMK sa napojí
V telekomunikačnom objekte v ODF (budova Slovenskej pošty) v obci Rozhanovce na optickú sieť
ST.
Trasa MT bude vedená po uliciach Družstevná, Blatná, Jarná, Matúša Čáka Trenčianskeho
k poľnej ceste smerom k obci Hrašovík. V intraviláne obce Rozhanovce na horeuvedených uliciach
spolu s MT pre OMK sa položia aj zväzky MT 7/4 ako predpríprava pre budovanie FTTH (fiber to
the home) siete ST. Trasa od intravilánu obce Rozhanovce pokračuje po poľnej ceste smerom na
obec Hrašovík.
Trasa MT bude križovať rieku Torysa riadeným pretlakom a bude ukončená v novovybudovanej
skrinke _ transportnom agregačnom bode (TAB) v intraviláne obce Hrašovík pri dome č. 41.
Medzi obcami Rozhanovce a Hrašovík bude trasa križovať aj rozostavanú diaľnicu, pod ktorou
sú jestv. chráničky 2xHDPE 0 40. Táto chránička sa využije na prechod mikrotrubičiek pod
rozostavanou diaľnicou.
MT sa budú klásť v zel. páse -extravilán do ryhy 35x80 -intravilán do ryhy 30x60cm,
v chodníkoch do ryhy 20x40cm.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať
podmienka společnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania
skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich
podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných
vedení a zaradení.
7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyj adrenie sa nachádza nadzemná
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA,
s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo
narušeniu ochranného pásma.
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností
podľa § 68 zákona č. 35112011Z.z. o elektronických komunikáciáchv platnom znení.
9.V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek
dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť
zemné práce a požiadat' o nové vyjadrenie.
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK
spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k
tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov,
ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme
žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na
povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú
aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vyjadreniaVytýčenie bude zrealizované do
troch týždňov od podania objednávky.
ll. Stavebník alebo ním poverená osobaje povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať
pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia
pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je
oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez
súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú
elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné
rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v
elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
4. Do projektu stavby sa musí zakresliť priebeh všetkých vedení v mieste stavby. Za splnenie tejto
povinnosti zodpovedá projektant (66 ods.7 zákona č. 351/2011 Z.z.).
5. Pri realizácii stavby a pri súbehu a krížení s inými inžinierskymi sieťami je stavebník povinný
dodržať príslušné platné normy, právne a bezpečnostné predpisy.
6. Stavebník je povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení
u ich správcov pred začatím stavebných prác, predovšetkým rozvody telekomunikačné,
plynové, elektrické, kanalizačné a vodovodné, v súlade s vyjadreniami prevádzkovateľov
týchto rozvodov.
7. Pri križovaní a v blízkosti existujúcich vedení a v ich ochranných pásmach výkopové práve
prevádzať ručne. V prípade odkrytia podzemných vedení zabezpečiť ich proti previsu, priehybu
a mechanickému poškodeniu a pred opätovným zasypaním prizvať vlastníka resp. správcu
vedenia na kontrolu. V prípade zemných prác v blízkosti NN vzdušného vedenia nesmie byť
porušená stabilita podperných bodov a uzemňovacia sústava elektrického vedenia.
Križovanie s vodným tokom zrealizovať tak, aby správca toku nemusel vykonávať údržbu
vodného toku v sťažených podmienkach, t.j. bez použitia stavebných strojov ako dôsledok
ochranného pásma káblových vedení.
- Križovanie vodného toku s podzemným vedením musí byť na oboch stranách vyznačené
povrchovými značkami s nápisom "POZORNEBÁGROVAŤ".
V priebehu stavebných prác zabezpečiť, aby nedošlo k zhoršeniu kvality povrchových vôd,
v prípade havárie kontaktovať havarijného technika.
Križovanie vodného toku realizovať v čase znížených prietokov
Prípadné narušenie opevnenia profilu vodného toku požadujem uviesť do pôvodného stavu
Počas výstavby neumiestňovať stavebný a iný materiál do prietokového profilu vodného
toku ani pobrežného pozemku
Oznámiť zahájenie prác a ukončenie prác žiadame oznámiť Správe povodia Hornádu
a Bodvy, minimálne 14 dní vopred za účelom určenia stavebného dozoru z našej strany, ktorý
bude oprávnený predkladať doplňujúce požiadavky počas výstavby.
Po ukončelú prác prizvať zástupcu správcu vodného toku, kde investor predloží správcovi
vodných tokov porealizačné výškopisné a polohopisné zameranie križovania vedenia s vodným
tokom. Uvedenú dokumentáciu predložiť aj v digitálnej podobe (súbor * .dgn, * .dwg)
12. V zmysle vyjadrenia OÚ Košice-okolie, odbor PaLO č. OU-KS-PLO 2018/002962-2 zo dňa
21.02.2018 je stavebník povinný dodržať tieto podmienky:
Ak pri realizácii stavby dôjde k dočasnému záberu poľnohospodárskej pôdy na čas dlhší ako
jeden rok, je pred realizáciou potrebné rešpektovať § 12 a § 17 zákona Č. 220/2004 Z.z.
o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších zmien a predpisov.
V prípade realizácie kratšej ako jeden rok, je potrebné pred začatím výkopových prác na
poľnohospodárskej pôde postupovať podľa § 18 zákona, a požiadať tunajší odbor
o stanovisko k použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer na čas kratší
ako jeden rok.
13. V zmysle záväzného stanoviska Krajského pamiatkového úradu Košice č. KPUKE-
2018/2326-2/12732IPS zo dňa 15.02.2018 je stavebník povinný dodržať podmienku:
- ak počas realizácie zemných prác bude odkrytý archeologický nález, je stavebník povinný
postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné
opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po do hode s orgánom
štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo archeologickým ústavom SAV. Podľa §
40 odseku 11 pamiatkového zákona Pamiatkový úrad SR rozhodne o poskytnutí nálezného
a poskytne nálezcovi nálezné až do výšky 100% hodnoty nálezu. Hodnota nálezu sa určí
znaleckým posudkom.
14.V zmysle stanoviska OÚ Košice, od. CDPK č. OU-KE-OCDPK-2018/015122 zo dňa
05.11.2018 je investor povinný:
- ak v súvislosti s realizáciou uvedenej stavby bude dotknuté cestné teleso cesty ceste III/3324
alebo III/3325, je potrebné požiadať o zvláštne užívanie ciest v zmysle §8 a § 18 zákona č,
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení, §11 a § 20
vyhlášky Č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon pri krížení a súbehu optického
kábla s cestným telesom.
- ak v súvislosti s realizáciou uvedenej stavby dôjde k umiestneniu dočasného /trvalého
dopravného značenia na ceste III/3324 alebo III/3325, je potrebné pred začatím prác požiadať
cestný správny orgán o určenie dopravného značenia podľa §3 ods.5 písm. f) zákona Č.
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení
- ak v súvislosti s realizáciou uvedenej stavby dôjde k čiastočnej/úplnej uzávierke na ceste
III/3324 alebo III/3325, je potrebné pred začatím prác požiadať cestný správny orgán
Pokiaľ tel. optické vedenie svojim umiestnením, technickým spracovaním nebude
zodpovedať ustanoveniam cestného zákona, vlastník vedenia je v zmysle § 18 odst. 8
cestného zákona povinný v prípade plánovanej rekonštrukcie pozemnej komunikácie na
vlastné náklady zabezpečiť preloženie, alebo odstránenie vedenia na základe oznámenia
správcu alebo vlastníka pozemnej komunikácie.
Pokiaľ v priebehu stavebných prác súvisiacich s realizáciou stavby dôjde ku zmene stavby
pred jej dokončením, ktorými bude dotknutá cesta III. triedy, stavebník je povinný
predložiť PD zmeny stavby na posúdenie správcovi cesty.
Termín realizácie a ukončenie prác v cestnom pozemku požadujeme nahlásiť na se KSK
z dôvodu upovedomenia účastníkov cestnej premávky
16. Pri výstavbe musia byť dodržané všeobecnotechnické požiadavky na výstavbu a príslušné
technické normy. Pri výstavbe musia byť použité len vhodné stavebné výrobky v súlade s
ustanoveniami zákona Č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisova
používať materiál vyhovujúci platným normám v zmysle § 43f stavebného zákona.
17. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo ku spôsobeniu
škody na cudzích nehnuteľnostiach a majetku.
18. Pri spracovaní realizačného projektu a pri realizácii stavby je stavebník povinný zohľadniť
pripomienky vyjadrení, súhlasov, stanovísk a rozhodnutí dotknutých orgánov.
19. Realizačná projektová dokumentácia stavby musí byť vypracovaná oprávnenou osobou podľa
zákona Č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
v znení neskorších predpisov.
20. Do projektu stavby sa musí zakresliť priebeh všetkých vedení v mieste stavby. Za splnenie tejto
povinnosti zodpovedá projektant ( 66 ods.7 zákona Č. 351/2011 Z.z.).
21. Stavba bude realizovaná dodávateľským spôsobom organizáciou, ktorá je oprávnená na
vykonávanie uvedených prác a ktorá bude zodpovedná za priebeh stavebných prác. Názov
a adresu zhotoviteľa stavby oznámi stavebník tunajšiemu stavebnému úradu do 15 dní od
ukončenia výberového konania. Zhotoviteľ stavby zabezpečí odborné vedenie stavby.
22. Prevádzkovateľ ktorý poskytuje verejnú sieť, je vo verejnom záujme a v nevyhnutnom rozsahu
oprávnený podľa §66 ods.l zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na
cudzej nehnuteľnosti. Povinnosti zodpovedajúce týmto oprávneniam sú vecnými bremenami
viaznucimi na dotknutých nehnuteľnostiach Stavebník je preto povinný v zmysle § 66 ods.2
zákona Č. 351/2011 Z.z. podať po umiestnení a realizácií stavby návrh na vykonanie záznamu
do katastra nehnuteľnosti.
23. V zmysle § 66 ods. 3 zákona Č. 351/2011 je podnik, ktorý poskytuje verejnú sieť povinný pri
zriaďovaní a prevádzkovaní verejných sietí počínať si tak, aby nespôsobil škodu na právach
vlastníkov dotknutých nehnuteľností, a ak sajej nedá vyhnúť, obmedziť ju na najmenšiu možnú
mieru. O začatí výkonu oprávnenia je stavebník povínný upovedomíť vlastníka alebo užívateľa
dotknutej nehnuteľnosti najmenej 15 dní vopred. Po skončení nevyhnutných prác je stavebník
povinný podľa § 66 ods.4 zák. č. 351/2011 Z.z. uviesť nehnuteľnosti do pôvodného stavu, ak to
nie je možné vzhľadom na povahu vykonaných prác, do stavu zodpovedajúcemu
predchádzajúcemu účelu alebo využívaniu nehnuteľnosti.
Stavebný úrad v rámci územného konania preskúmal predložený návrh a príslušnú
projektovú dokumentáciu a posúdil, že umiestnenie navrhovanej stavby je v súlade so všeobecnými
požiadavkami na výstavbu obsiahnutými najmä v § 47 stavebného zákona ako aj s vyjadreniami
dotknutých orgánov podľa povahy veci.
Pre územie, v ktorom sa nachádzajú pozemky dotknuté umiestňovanou stavbou je
spracovaná a schválená územnoplánovacia dokumentácia a podľa vyjadrení obcí, stavba nie je
v rozpore s územnými plánmi. Oprávnenia podľa § 66 ods. 1 písm. a) zákona č. 351/2011 Z.z.
o elektronických komunikáciách pri zriaďovaní verejnej siete a vo verejnom záujme sú inými
právami podľa § 139 ods.l písm. c) stavebného zákona. K žiadosti bola doložená projektová
dokumentácia pre územné konanie, kópia z katastrálnej mapy a ďalšie doklady a vyjadrenia
dotknutých orgánov štátnej správy, organizácií, správcov inžinierskych sietí a účastníkov konania
podľa § 3 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného
zákona.
Stavebný úrad v rámci územného konania preskúmal predložený návrh a príslušnú
projektovú dokumentáciu a usúdil, že umiestnenie navrhovanej stavby je v súlade so všeobecnými
požiadavkami na výstavbu obsialmutými najmä v § 47 stavebného zákona ako aj s vyjadreniami
dotknutých orgánov podľa povahy veci. Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie podľa § 37
stavebného zákona, v súlade s § 3 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o
životné prostredie a jej umiestnením nebudú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené,
či ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania nad prípustnú mieru. Vyjadrenia
dotknutých orgánov nie sú záporné ani protichodné, ich pripomienky boli zahrnuté do podmienok
tohto rozhodnutia.
Na základe vyššie uvedeného stavebný úrad rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti
tohto rozhodnutia.
Správny poplatok bol navrhovateľom zaplatený vo výške 100,- € slovom sto eur, podľa poL
59 písm. bl Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č 145/1995 Z.z. o
správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov.
Poučenie: Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to
v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na Obec Rozhanovce, SNP 48,
044 42 Rozhanovce. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné
správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).