Ďalšie OZ sa uskutoční dňa 27.10.2021 /streda/ o 17,00 hod.

Ďalšie OZ sa uskutoční dňa 27.10.2021 /streda/ o 17,00 hod.

Starosta obce Rozhanovce
POZVÁNKA
Na základe zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, § 12, ods. 1 v znení neskorších
zmien pozývam členov Obecného zastupiteľstva v Rozhanovciach na zasadanie, ktoré sa
uskutoční
dňa 27.10.2021 /streda/ o 17,00 hod.
miesto zasadania: Obecný úrad - zasadačka
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva:
1. Otvorenie rokovania OZ
2. Schválenie programu rokovania, b)voľba návrhovej komisie c)určenie overovateľov zápisnice
3. Návrh na 3. úpravu rozpočtu 2021
4. Záver
Viktor Gazdačko
starosta