Doplnená zápisnica z posledného rokovania OZ

Doplnená zápisnica z posledného rokovania OZ

ZÁPISNICA
zo zasadnutia OZ dňa 25.04.2019
1. Otvorenie rokovania OZ
Starosta privítal prítomných poslancov a hlavnú kontrolórku.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Vyzval poslancov na doplnenie programu:
Ing. Maščák
- navrhuje zaradiť do programu - doplnenie členov komisie na ochranu verejného poriadku, zaradiť do bodu rôzne
- zaradiť otázky a podnety občanov – navrhuje zaradiť do programu natrvalo, kým dôjde k zmene rokovacieho poriadku
- vypustiť bod 14. Zámer vysporiadať pozemky pod futbalovým ihriskom – z dôvodu neúplnosti informácii ohľadom prístavby ZŠ, navrhuje tento bod zaradiť do programu až na nasledujúce OZ, resp. po získaní všetkých podkladov ohľadom prístavby ZŠ
Starosta
- navrhuje nevypustiť bod 14. Boli dohodnuté určité postupy s Pozemkovým spoločenstvom a predbežný splátkový kalendár . Nie je za to, aby obec o ihrisko prišla, riešiť aj ZŠ a súčasne aj spoločenstvo, v budúcnosti sa môžu zmeniť podmienky a ceny. Navrhuje urobiť výstup ohľadom rokovania a doručiť spoločenstvu, bude sa konať schôdza, aby mali aj oni podklady.
Ing. Nosáľ
- zasielal návrh na zmenu programu - samostatný bod – Prístavba ZŠ
- čo sa týka bodu ihrisko – zdieľa názor starostu, nie je to nová záležitosť, nemá zmysel odkladať to
Starosta
- navrhuje zaradiť bod 13a – nový bod – prístavba ZŠ
Ing. Maščák
- existujú detailné informácie, splátky a pod.?
Starosta
- urbár žiada tento rok vyplatiť 10% z ceny, boli prezentované na schôdzi poslancov a zástupcov urbáru
Ing. Maščák
- netrvá na vypustenie bodu vysporiadanie futbalového ihriska
Starosta
- necháva hlasovať o zaradení bodu - podnety občanov a ponechanie tohto bodu v programe aj na ďalšie schôdze OZ
Hlasovanie za doplnenie programu – podnety občanov:
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Hlasovanie za doplnenie bodu 13a:
za: 7 (Ing. Adamčík, Mgr. Dugas, Ing. Nedbalová, Ing. Vašiga, Ing. Rabada, Ing. Tóth, Ing. Maščák)
proti: 1 (JUDr. Mgr. Sekerák)
zdržal sa: 1 (Ing. Nosáľ)
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta
- predniesol návrh zloženia návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Návrhová komisia:
Ing. Aneta Nedbalová
Ing. Milan Tóth
Ing. Marek Vašiga
Overovatelia zápisnice:
Ing. Jozef Maščák .........................................................
Ing. Marek Rabada .........................................................
Zapisovateľka:
Mgr. Katarína Pružinská
Hlasovanie za zloženie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky:
za:9
proti: 0
zdržal sa: 0
2. Dopyty občanov
p. Buči - pýta sa na výsledok jednania so spoločnosťou Eurovia ohľadom opráv ciest
Starosta
- ponuku od spoločnosti Eurovia zatiaľ nedošla
Ing. Adamčík
- bol ponúknutý určitý systém financovania, ostali na riešenie ulice Kostolná a Poľná, pokiaľ sa so sumy určenej na kapitálové výdavky zvýšia peniaze, tak je možné použiť ich aj na ulicu Krátku
p. Buči – je ešte šanca, aby sa opravila ulica Krátka?
Ing. Adamčík – šanca je
p. Buči – upozorňuje na križovatku ulice Krátkej a ul. Hýľovskej, autá tu jazdia veľmi rýchlo, prechádzajú ulicou Krátkou v domnení, že je hlavná. Problém je bezpečnosť detí, ktoré sa bicyklujú a ohrozujú ich autá. Navrhuje osadiť značku – obytná zóna, prípadne retardér a pod., rýchlosť navrhuje znížiť na 30tku
Starosta – doviezlo sa dopravné značenie, ktoré sa dnešným dňom začalo osádzať a vymieňať poškodené značenie
Ing. Maščák – má dotaz, nevie v akom zastúpení je pomer obyvateľov, ktorí majú trvalý pobyt nie v Rozhanovciach, ale prosí o apelovanie aj na susedov, aby si zmenili trvalé pobyty
p. Buči – ulica Hýľovská, je to súkromná cesta, vlastník je známy, prednedávnom ochorel, v prípade dedenia by sa situácia s vysporiadaním skomplikovala
Starosta – žiadosť majiteľa parciel – ul. Hýľovská bude zaradená v bode - Rôzne
3. Kontrola plnenia uznesení
Starosta - z posledného OZ mu vyplynula úloha ohľadom ÚP ZaD08 – zabezpečiť vyhlásenie VZN podľa platného uznesenia, čo bolo aj splnené
4. Správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia OZ
Starosta
- v obci sa vyviezlo 28 veľkokapacitných kontajnerov
- príprava projektu prekládky stĺpov, chodník Kostolná, aktuálne je na schválení na VSD a. s.
- príprava projektu chodníka - Kostolná
- prechody pre chodcov – vymaľovanie a príprava projektovej dokumentácie na prechody pre chodcov z dôvodu, aby boli označené značkou
- vybavovanie stavebného povolenia pre prístavbu ZŠ
- materiálno - technické zabezpečenie volieb prezidenta SR
- príprava euro volieb
- Rokovanie so spol. Medi-Liva s.r.o. o obnovení ordinačných hodín, odstránenie zistených závad, nájazdovej rampy a schodolezu
- riešenie maľby Domu smútku
- zabezpečenie brány na miestny cintorín – spodná časť
- vybavovanie zabezpečenia elektrickej a vodovodnej prípojky – Hasičská zbrojnica
- zabezpečenie dražobnej spoločnosti – dražba bytu po p. Rusnákovej
- nové dopravné značenie
- Súhlasné stanovisko od Židovskej náboženskej obce z dôvodu odstránenia náletových burín, aj s použitím mechanizácie na židovskom cintoríne v Rozhanovciach
- riešenie susedských vzťahov – ul. Robotnícka – vypúšťanie splaškov - postúpené na okresný úrad, odbor životného prostredia
- stretnutie s obyvateľmi ul. Rybárskej
- zabezpečenie chladiaceho boxu v Dome smútku – 2. miestny
Prednosta
- aktualizácia karty CO, atlas rómskych komunít
- prebiehala kontrola NKÚ – ukončí sa aj schválením VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
- rekonštrukcia hasičskej zbrojnice – prebieha – urobil sa dodatok k zmluve
- pravdepodobne sa o 1000 eur navýši rozpočet oproti projektu
- zabezpečenie VO na regály do archívu
- zabezpečenie VO na koše na psie exkrementy
- riešenie školského obvodu, súčasné VZN je z r. 2004
Návrh na uznesenie:
Hlasovanie:
Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach v zmysle § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva: 9
Hlasovanie:
za: 9 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Jozef Maščák, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ, Ing. Marek Rabada, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Milan Tóth, Ing. Marek Vašiga)
proti: 0
zdržal sa: 0
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach v zmysle § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov berie na vedomie Správu o činnosti obecného úradu od ostatného riadneho zasadnutia OZ.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva: 9
Hlasovanie:
za: 9 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Jozef Maščák, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ, Ing. Marek Rabada, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Milan Tóth, Ing. Marek Vašiga)
proti: 0
zdržal sa: 0
5. Návrh VZN č. 2/2019 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
Obec má podľa zákona komunikovať elektronicky, z tohto dôvodu je potrebné prijať VZN.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach v zmysle § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov schvaľuje VZN č. 2/2019 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva: 9
Hlasovanie:
za: 9 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Jozef Maščák, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ, Ing. Marek Rabada, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Milan Tóth, Ing. Marek Vašiga)
proti: 0
zdržal sa: 0
6. Návrh doplnku č. 2 k Zásadám o úhradách za služby poskytované obcou
- k návrhu sa ešte doplnila cena za prevoz obecným autom - úprava zo 7 eur na 12 eur
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach v zmysle § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov schvaľuje Doplnok č. 2 k Zásadám o úhradách za služby poskytované obcou.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva: 9
Hlasovanie:
za: 9 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Jozef Maščák, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ, Ing. Marek Rabada, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Milan Tóth, Ing. Marek Vašiga)
proti: 0
zdržal sa: 0
7. Predaj pozemku Ing. Anna Krajňáková
Hlavná kontrolórka
- žiadosť bola doručená na Obecný úrad, žiadateľka dala vypracovať geometrický plán aj znalecký posudok
- vyhotovila zámer, s tým, že obec navrhuje odpredať pozemok za 35/ m² - celková suma 1233,40 €
- pre schválenie je potrebná 3/5 väčšina poslancov
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach schvaľuje v zmysle ust. § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí predaj pozemku časť parcely C KN" č. p. 833/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 2881 m², (novovytvorená parcela č. 833/6, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 35 m², v zmysle geometrického plánu na oddelenie pozemku parcelného čísla 833/6, č. plánu 7/2019 vedeného na mapovom liste č. 2 - 8/21, 2 - 8/12, vyhotoveného dňa 28. 01. 2019 p. Richardom Wantrubom, autorizačne overeného dňa 28. 01. 2019 Ing. Patrikom Cirbusom, úradne overeného Okresným úradom Košice - okolie, Katastrálny odbor, dňa 13.02.2019, pod číslom 151//19, zapísaného na LV 748, Okres Košice - okolie, obec Rozhanovce, katastrálne územie Rozhanovce , vedenom na Okresnom úrade Košice – okolie, katastrálny odbor vo vlastníctve obce Rozhanovce, SNP 48, 044 42 Rozhanovce, pre p. Ing. Annu Krajňákovú za cenu 1 233,40 € ( slovom tisícdvestotridsaťtri eur a 40 eurocentov).
Oddelený pozemok sa nachádza pri nehnuteľnosti vo vlastníctve fyzickej osoby.
Hlasovanie:
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva: 9
Za: 9 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Jozef Maščák, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ, Ing. Marek Rabada, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Milan Tóth, Ing. Marek Vašiga)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
8. Zrušenie uznesení č. 15,16,18 zo dňa 28.06.2018
Hlavná kontrolórka
- dáva návrh na zrušenie uznesení, 5 žiadateľom sa schválilo uznesenie minulý rok, odkúpili iba 2. MUDr. Kasová ,Ing. Domby a Ing. Husnaj neodkúpili, znalecký posudok platí iba 6 mesiacov, pre kataster nie je potrebný posudok, ak sa jedná o príprad hodný osobitného zreteľa, čo v tomto prípade platí, keďže ide o susediaci pozemok s ich vlastníctvom.
- dali si urobiť svoj vlastný GP, ktorý potvrdil GP vyhotovený na základe objednávky OcÚ
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach v zmysle § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov ruší uznesenia č. 15, 16, 18 zo dňa 28.06.2018.
Hlasovanie:
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva: 9
za: 9 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Jozef Maščák, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ, Ing. Marek Rabada, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Milan Tóth, Ing. Marek Vašiga)
proti: 0
zdržal sa: 0
9. Predaj pozemkov MUDr. Kasová, Ing. Domby, Ing. Husnaj
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach schvaľuje v zmysle ust. § 9a ods. 1 písm. c) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí predaj pozemku časť parcely KN-C č. 838/20, druh pozemku zastavené plochy a nádvoria o výmere 2605 m² ( novovytvorená parcela 383/217, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 67 m² v zmysle geometrického plánu na rozdelenie pozemkov na parc. reg. C KN č. 383/212-2018 a 434/26, číslo plánu 11/2018, vedeného na mapovom liste č. Košice 2-8/23, vyhotoveného firmou Ing. Marek Baran - GlobalGEO, Potočná 693/5, Rozhanovce, dňa 26.03.2018, vyhotovil Ing. Marek Baran, autorizačne overil Ing. Karol Petrovský dňa 27.03.2018, úradne overeného Okresným úradom Košice - okolie, katastrálny odbor dňa 25. 05. 2018 Ing. Martina Olexová, pod číslom 430/2018, zapísaného na LV č. 748, okres Košice - okolie, obec Rozhanovce, katastrálne územie Rozhanovce, vedenom na Okresnom úrade Košice - okolie, katastrálny odbor, vo vlastníctve obce Rozhanovce, SNP 48, 044 42 Rozhanovce pre Radoslav Domby, rodený Domby, narodený 13. 0l. 1976 bytom Školská 4, Rozhanovce za kúpnu cenu vo výške 1364,12€ ( slovom tisíctristošesťdesiatštyri eur a 12 eurocentov).
Oddelený pozemok sa nachádza pri nehnuteľnosti vo vlastníctve fyzickej osoby.
Hlasovanie:
Celkový počet poslancov obecného zastupitel'stva: 9
za: (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Jozef Maščák, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ, Ing. Marek Rabada, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Milan Tóth, Ing. Marek Vašiga)
proti: 0
zdržal sa: 0
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach schvaľuje v zmysle ust. § 9a ods. 1 písm. c) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí predaj pozemku časť parcely KN- C č. 838/20, druh pozemku zastavené plochy a nádvoria o výmere 2605 m² ( novovytvorená parcela 383/216, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 62 m ² v zmysle geometrického plánu na rozdelenie pozemkov na parc. reg. C KN č. 383/212-2018 a 434/26, číslo plánu 11/2018, vedeného na mapovom liste č. Košice 2- 8/23, vyhotoveného firmou Ing. Marek Baran - GlobalGEO, Potočná 693/5, Rozhanovce, dňa 26.03.2018, vyhotovil Ing. Marek Baran, autori začne overil Ing. Karol Petrovský dňa 27.03. 2018, úradne overeného Okresným úradom Košice - okolie, katastrálny odbor dňa 25. 05. 2018 Ing. Martina Olexová, pod číslom 430/2018, zapísaného na LV č. 748, okres Košice - okolie, obec Rozhanovce, katastrálne územie Rozhanovce, vedenom na Okresnom úrade Košice - okolie, katastrálny odbor, vo vlastníctve obce Rozhanovce, SNP 48, 044 42 Rozhanovce pre Miroslav Husnaj, rodený Husnaj, narodený 17. 08. 1967, bytom Hanojská 3, Košice za kúpnu cenu vo výške 1262,32 € ( slovom tisícdvestošestdesiatdva eur a 32 eurocentov).
Oddelený pozemok sa nachádza pri nehnuteľnosti vo vlastníctve fyzickej osoby.
Hlasovanie:
Celkový počet poslancov obecného zastupitel'stva: 9
za: (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Jozef Maščák, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ, Ing. Marek Rabada, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Milan Tóth, Ing. Marek Vašiga)
proti: 0
zdržal sa: 0
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach schvaľuje v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí predaj pozemku časť parcely KN - C č. 383/20, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 2605 m² (novovytvorená parcela 383/215, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 56 m² v zmysle geometrického plánu na rozdelenie pozemkov na parc. reg. C KN č. 383/212-2018 a 434/26, číslo plánu 1112018, vedeného na mapovom liste Č. Košice 2-8/23, vyhotoveného firmou Ing. Marek Baran - GlobalGEO, Potočná 693/5, Rozhanovce, dňa 26.03.2018, vyhotovil Ing. Marek Baran, autorizačne overil Ing. Karol Petrovský dňa 25.05.2018 , úradne overeného Ing. Martina Olexová, pod číslom 430/2018, zapísaného na LV Č. 748, okres Košice - okolie, obec Rozhanovce, katastrálne územie Rozhanovce, SNP 48, 044 42 Rozhanovce pre MUDr. Kasová Anna, narodená 28.01.1975, bytom Školská 8, Rozhanovce za kúpnu cenu vo
výške 1 140,16 Eur (jedentisícstoštyridsať Eur šestnásť euro centov).
Oddelený pozemok sa nachádza pri nehnuteľnosti vo vlastníctve fyzickej osoby.
Hlasovanie:
Celkový počet poslancov obecného zastupitel'stva: 9
za: (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Jozef Maščák, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ, Ing. Marek Rabada, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Milan Tóth, Ing. Marek Vašiga)
proti: 0
zdržal sa: 0
10. Návrh kúpnej zmluvy Národná diaľničná spoločnosť a. s.
Starosta
- bol doručený návrh zmluvy, z dôvodu zmeny pri výstavbe, kde potrebujú odkúpiť ešte 3m²
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach v zmysle § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov schvaľuje Kúpnu zmluvu č. 30201/KZ-001/2019/Rozhanovce/029/Geoplán – Národná diaľničná spoločnosť a. s.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva: 9
Hlasovanie:
za: 9 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Jozef Maščák, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ, Ing. Marek Rabada, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Milan Tóth, Ing. Marek Vašiga)
proti: 0
zdržal sa: 0
11. Návrh zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby Národná diaľničná spoločnosť a. s.
- vecné bremeno v prospech VVS a. s.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach v zmysle § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov schvaľuje Návrh zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 30201/ZoVB-002/2019/636- 00/Rozhanovce/029/Geoplán– Národná diaľničná spoločnosť a. s.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva: 9
Hlasovanie:
za: 9 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Jozef Maščák, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ, Ing. Marek Rabada, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Milan Tóth, Ing. Marek Vašiga)
proti: 0
zdržal sa: 0
12. Štatút kronikára obce Rozhanovce
Prednosta
- bol schválený starostom. Vychádzalo sa zo zákona v spolupráci s kronikárom JUDr. Sekerákom
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach v zmysle § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov berie na vedomie Štatút kronikára obce Rozhanovce.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva: 9
Hlasovanie:
za: 8 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Jozef Maščák, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ, Ing. Marek Rabada, Ing. Milan Tóth, Ing. Marek Vašiga)
proti: 0
zdržal sa: 1 ( JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák)
13. Odvolanie veliteľ hasičskej jednotky a menovanie nového veliteľ DHZO
Starosta – informoval poslancov o tom, že doterajší veliteľ hasičskej jednotky - Jozef Dancák sa dnešným dňom vzdal a menovaný bol nový veliteľ Emil Fedor
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach v zmysle § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov berie na vedomie odvolanie veliteľa hasičskej jednotky dňom 25.04.2019 a menovanie nového veliteľa DHZO dňom 26.04.2019.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva: 9
Hlasovanie:
za: 9 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Jozef Maščák, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ, Ing. Marek Rabada, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Milan Tóth, Ing. Marek Vašiga)
proti: 0
zdržal sa: 0
13A. Prístavba ZŠ
Ing. Nedbalová
- zúčastnila za OZ v Čižaticiach, videla pasivitu poslancov voči iniciatíve zapojiť aj okolité obce do financovania prístavby
- nie sú zásadne proti, ale nesúhlasia so 175,- eurami ročne na žiaka
- v prípade, že sa nezapoja do financovania a určí sa iný obvod, tak od r. 2021
- postavili sa k tomu tak, nech sa Rozhanovce starajú, obec Čižatice neposkytuje službu občanovi - deťom ale spolieha sa na inú obec,
Starosta – nebola by schodná cesta, urobiť zhromaždenie občanov v Čižaticiach, kde by sa predniesli návrhy na financovanie prístavby, a tým apelovať na občanov, aby vyvinuli tlak na zástupcov - poslancov, ktorých si zvolili
Ing. Nedbalová
- pýtali sa, kto bude prispievať čiastku za deti, ktoré sú cudzie - mimo školského obvodu
Ing. Rabada
- ak by sa zrušil školský obvod, tak deti, ktoré sú teraz prijaté, tak môžu navštevovať ZŠ Rozhanovce celých 9 rokov?
Ing. Nosáľ
- nie plynie 2 ročná výpovedná lehota
- je potrebné preveriť si to, či aj napriek výpovednej lehote sa to vzťahuje aj na deti, ktoré súčasne navštevujú ZŠ
Ing. Maščák
- navrhuje prekonzultovať to s odborníkom zo školského úradu
- navrhuje tiež navrhnúť všetkým starostom zo školského obvodu, aby zorganizovali zhromaždenie občanov
Ing. Nosáľ
- navrhuje zistiť ako je to so žiakmi pri rušení školského obvodu – úlohu splní prednosta alebo starosta
Ing. Rabada
- navrhuje osloviť odbor školstva, aby apeloval na starostov okolitých obcí
Starosta
- je to na starostoch, aby argumentovali
Ing. Nedbalová
- podľa nej je výpočet na jedného žiaka férový
Ing. Rabada
- čo zo žiakmi mimo školského obvodu, kto bude za nich platiť?
Ing. Nosáľ
- myslí si, že jednoznačne musí zaznieť oznámenie, že vzhľadom, na nedostačujúcu kapacitu školy, sú obce vyzvané k finančnému príspevku, ak budú obce súhlasiť, je potrebné zazmluvniť tento súhlas, ak nie, tak si to musia poriešiť
- z poskytnutých údajov vyplýva, že ak sa rozdelí súčasný školský obvod klesne kapacita o 150 detí
- riaditeľ ZŠ musí tlačiť na rodičov detí, ktoré navštevujú ZŠ a sú mimo Rozhanoviec, aby prispeli na rozšírenie kapacity ZŠ
Ing. Maščák
- deti mimo obvodu sú spravidla rodičov, ktorí pracujú buď v Rozhanovciach alebo na blízku
Hlavná kontrolórka
- je treba upraviť VZN, a bude sa musieť riadiť pravidlami, jeho záujem je prijať čo najviac žiakov, tým dostať viac financií
- majetok budov ZŠ je majetkom obce, 5000 eur ročne nie je veľa, za tieto prostriedky sa nedá postaviť škola, ani zabezpečiť plat učiteľky
Starosta
- do konca mája budeme očakávať stanovisko obcí, pretože v júni na OZ sa bude hlasovať o novom školskom obvode
JUDr. Sekerák
- zmluvy o školskom obvode neexistujú, malo by byť v záujme obcí, podpísať dohody o spoločnom financovaní
- rozobrala sa ekonomická stránka veci, ale škola ma aj inú hodnotu
- ak pôjdeme do toho, že rozbijeme školský obvod, tak hodnota ZŠ, ktorá sa nedá vyjadriť ekonomicky sa naruší
Ing. Maščák
- ak by sme vyhodili okolité obce z obvodu, znížil by sa o polovicu počet žiakov, malo by to dopad aj na zamestnanosť v ZŠ
- či už prístavba prejde alebo nie, nezahlasuje za rozbitie školského obvodu, je za zachovanie obvodu a ako zdôvodnenie uvádza to, aby netrpeli deti a rodičia okolitých obcí z dôvodu že majú poslancov, ktorí nechápu situáciu
Ing. Nedbalová
- prezentovala, že nikto nikoho nechce vyhadzovať, ale musia prevziať zodpovednosť za svoje deti
Ing. Rabada
- je jednoduchšie cez verejné zhromaždenia a iné cesty presvedčiť obyvateľov, a tým aj poslancov, tým pádom by Rozhanovce zvládli aj splátku úveru, ktorým by sa financovala prístavba ZŠ
Ing. Vašiga
- pre lepšiu informovanosť urobiť rodičovské združenie pre cezpoľných, kde rodičov informovať o situácii s kapacitou
Ing. Adamčík
- je treba prijať uznesenie, že sa plánuje schváliť nové VZN o určení školského obvodu, obec Rozhanovce nemá čo financovať potreby iných obcí, mali by sa spolupodieľať alebo čakať na výzvu
Ing. Tóth
- v novom VZN zadefinovať podmienky prijímania detí mimo školského obvodu
Prednosta
- rieši sa obvod na povinnú školskú dochádzku, ktorá je od budúceho roka od 5 rokov, ideme prijímať VZN, kde budú určené podmienky pre zriaďovateľa, školu aj školský obvod
- každý rok ide viac ako 40 percent z podielových daní z rozpočtu na školstvo
Ing. Nosáľ
- ak od OZ nevyjde signál, že beží deadline, tak budú hľadať cestičky ako sa vyhnúť dohode
- navrhuje, aby kompetencia prijímania detí mimo školského obvodu podliehala súhlasu zriaďovateľa
Prednosta
- rodičovské združenie spádového obvodu je výborný nápad, pretože rodičia môžu priamo ovplyvniť ľudí – poslancov, ktorých zvolili
Ing. Adamčík
- navrhuje zverejniť návrh VZN, aby sa obce pripravili na to čo sa chystá a začať diskutovať, pošleme link každej obce spolu so zápisom s rokovania za účastí starostov obcí
JUDr. Sekerák
- nezahlasuje za zmenu školského obvodu, aj keď jeho priorita je financovanie školy
Ing. Nosáľ
- výstup z OZ musí obsahovať úmysel otvoriť otázku o školskom obvode, a kto chce byť jeho súčasťou musí plniť finančné podmienky, je potrebné zhodnúť sa na tom
Ing. Rabada
- v prípade, že sa začne riešiť obvod, nedá sa stihnúť prístavba ZŠ, začať so základmi, tým pádom prídem aj o sponzorský betón od Skansky
Starosta
- je za to, aby prístavba bola, ale za podmienok, že aj iné obce prispejú
Ing. Maščák
- nebola ochota prispieť ani pri stavbe telocvične, prístavbe jedálne a rekonštrukcii školy
Návrh na uznesenie:
OZ v Rozhanovciach poveruje prednostu vypracovaním VZN o vytvorení nového školského obvodu za účelom zmluvného ošetrenia vzťahu medzi okolitými obcami (Košické Oľšany, Beniakovce, Hrašovík, Čižatice), ktoré chcú byť do budúcna súčasťou tohto obvodu spolu s obcou Rozhanovce. Nevyhnutým predpokladom pre podpísanie novej dohody o školskom obvode je finančná spoluúčasť okolitých obcí na spolufinancovaní potrebnej prístavby školy vo výške podľa počtu žiakov jednotlivých obcí navštevujúcich ZŠ Rozhanovce.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva: 9
Hlasovanie:
za: 9 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Jozef Maščák, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ, Ing. Marek Rabada, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Milan Tóth, Ing. Marek Vašiga)
proti: 0
zdržal sa: 0
14. Zámer majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod futbalovým ihriskom
Ing. Rabada
- variant je 10%-30%-30%-30%, štyri splátky, či sa ide rozprávať o tom, alebo budú aj iné alternatívy
Ing. Nosáľ
- urbár predbežnú dohodu v daný moment akceptoval
Ing. Rabada
- má obavu, že to odmietnu, očakávali 2 splátky
JUDr. Sekerák
- schváli sa uznesenie, že obec má zámer vysporiadať futbalové ihrisko?
Ing. Nosáľ
- áno
- poslanci dostali návrh Ing. Maščáka, kde navrhuje posunúť rokovanie do doby, keď budeme mať podklady o prístavbe školy, spätné väzby od obcí
dôvody prečo riešiť teraz futbalové ihrisko:
- niekoľko desaťročí využíva obec cudzí majetok na športové aktivity
- niekoľkokrát sa deklaroval záujem vyriešiť túto situáciu
- obec má predkupné právo, nájom ešte na jeden rok
- ak obec nevyužije toto právo, pripraví sa o využívanie ihriska, DHZ
- je to výhodná investícia do budúcna, je to pozemok v intraviláne
- preklasifikovanie na iné využitie je vždy v kompetencii OZ
Ing. Adamčík –
- navrhuje hlasovať, každý má už svoj názor len sa to zbytočne nafukuje
Starosta
- v súčasnosti je situácia výhodná aj pre obec, aj pre urbarníkov, je za to, aby sa to riešilo
Ing. Maščák
- v tejto veci, sa zdrží hlasovania, chýbajú mu informácie ohľadom prístavby školy
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach v zmysle § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov schvaľuje zámer majetkoprávne vysporiadať pozemky pod futbalovým ihriskom za cenu 20,- eur/m².
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva: 9
Hlasovanie:
za: 6 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ, Ing. Marek Rabada, Ing. Milan Tóth, )
proti: 0
zdržal sa: 3 (Ing. Maščák, JUDr. Mgr. Sekerák, Ing. Vašiga)
15. Správa Hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti
16. Návrh na odpis pohľadávok (Tóthová, Deluso s.r.o., Pál)
V správe o kontrolnej činnosti sa venovala sa príjmom a výdavkoch za ¾ roka 2018 – rozpočtové opatrenia – boli v súlade so zákonom.
HK
- predniesla správu o kontrolnej činnosti
- je to na zvážení poslancov, či odpíšu pohľadávku, pri ktorej nemá originály podkladov
- poplatky za odpad, venovala by viac pozornosti ich dôslednému výberu
- navrhuje uznesenie, aby predkladala pracovníčka zodpovedná za dane a poplatky, všetky úkony, ktoré urobila pre zníženie pohľadávok
- Pri 4 vlastníkoch nehnuteľností sa uplatnilo záložné právo z dôvodu dlžoby na dani z nehnuteľností
Starosta
- najvyššiu sumu za odpad dlhujú spoluobčania, kde sú nevysporiadané vlastnícke práva – nie je možné uplatniť záložné právo
Ing. Adamčík
- navrhuje hlasovať o odpise pohľadávky
Ing. Nedbalová
- chcela by do budúcna nejaké výstupy o postupe vo veciach vymáhania pohľadávok prostredníctvom právnika JUDr. Treščáka
HK – JUDr. Treščák rieši 10 prípadov, z toho sú 4 daňové
Ing. Rabada
- akým spôsobom sa platí JUDr. Treščákovi za služby
Starosta
- na konci roka vystaví faktúru za služby
HK
- navrhuje odpísať 2 pohľadávky dlžníkov – Tóthová a Pál
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo Rozhanovce v zmysle § 18f ods. 1, písm. e) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti za obdobie od ostatného zasadnutia obecného zastupiteľstva v zmysle § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva: 9
Hlasovanie:
za: 9 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Jozef Maščák, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ, Ing. Marek Rabada, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Milan Tóth, Ing. Marek Vašiga)
proti: 0
zdržal sa: 0
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach v zmysle § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov schvaľuje odpis pohľadávky v sume 1 543,81 € po nebohej Marte Tóthovej, naposledy bytom Košice, prevádzka - SNP č. 79, Rozhanovce za predaj alkoholických a tabakových výrobkov.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva: 9
Hlasovanie:
za: 9 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Jozef Maščák, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ, Ing. Marek Rabada, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Milan Tóth, Ing. Marek Vašiga)
proti: 0
zdržal sa: 0
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach v zmysle § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov schvaľuje odpis pohľadávky v sume 75,59 €, Juraj Pál, ul. Pokroku 16, Rozhanovce, ktorý sa zdržiava na neznámom mieste, podľa miestnych zisťovaní ide o bezdomovca.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva: 9
Hlasovanie:
za: 9 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Jozef Maščák, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ, Ing. Marek Rabada, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Milan Tóth, Ing. Marek Vašiga)
proti: 0
zdržal sa: 0
17. Dopyty a interpelácie poslancov
Ing. Maščák
- navrhuje doplnenie členov komisie na ochranu VP Ing. Ota Záviša a Ing. Radomíra Prekopa a tiež prejavil záujem pracovať v stavebnej komisii poslanec OZ Ing. Marek Vašiga
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach v zmysle § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov schvaľuje poslanca Ing. Mareka Vašigu za člena stavebnej komisie.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva: 9
Hlasovanie:
za: 8 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Jozef Maščák, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ, Ing. Marek Rabada, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Milan Tóth)
proti: 0
zdržal sa: 1 (Ing. Marek Vašiga)
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach v zmysle § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov schvaľuje neposlancov Ing. Radomíra Prekopa a Ing. Ota Záviša za členov komisie na ochranu verejného poriadku.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva: 9
Hlasovanie:
za: 9 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Jozef Maščák, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ, Ing. Marek Rabada, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Milan Tóth, Ing. Marek Vašiga)
proti: 0
zdržal sa: 0
Ing. Maščák
- zaujíma sa o konkrétny termín rokovania s kompetentnými ohľadom kritickej dopravnej situácie v križovatke pri ZŠ, kde došlo k niekoľkým kolíznym situáciám
Starosta
- pôjde výzva na stretnutie so zástupcami Dopravného inšpektorátu, Slovenskej správy ciest a oznámi sa termín rokovania
Ing. Maščák
- suseda ho oslovila, pri stavoch keď fúka silný vietor dochádza k výpadkom verejného osvetlenia, existujú technické riešenia, ktoré by výpadkom zabránili
- riešiť neustály nárast odpadu, ktorý sa vyhadzuje do VKK, zamedziť hádzaniu konárov a bioodpadu
Ing. Nosáľ
- navrhuje postaviť k VKK hliadku, ktorá by dohliadla na obsah vhadzovaného odpadu
Ing. Maščák
- zaujíma ho stav riešenia nedoplatkov za energie v Dome smútku?
Starosta – robila sa sondáž, poplatky sú zaplatené, časť nám bola vrátená
HK
- v r. 2017 sme zmenili dodávateľa na energiu el., tým pádom vyskočil nedoplatok, vrátila sa časť späť asi 4tis eur
- do budúcna sa to ošetrí zmenou platby zo štvrťročnej na mesačnú, kde budeme fakturovať spoločnosti Telekomu tak isto mesačne platby za umiestnený vysielač
Ing. Maščák
- navrhuje na ulici Dúhová obmedziť rýchlosť na 20 km/h umiestnením značky „Obytná zóna“
- pýta sa na stav problému na ul. Severná – kanalizácia
Starosta – p. sťažovateľka podala sťažnosť na OU, životné prostredie
JUDr. Sekerák
- pýta sa na možnosť investície do nerezových stolov v kuchyni v kultúrnom dome
- chodník na SNP a žľaby, ocenil by ich čistenie
- ocenil by doručovanie materiálov k OZ s časovým predstihom aspoň 5 dní vopred
- ako dopadla kontrola poskytnutej dotácie pre Gréckokatolícku cirkev, farnosť Rozhanovce
starosta
- áno plánuje sa rekonštrukcia aj v kuchyni KD
HK
- absolvovala kontrolu spolu s prednostom, kupola je krásna, dosky a fošne budú montované naraz a sú momentálne umiestnené v BA
Ing. Rabada
- pýta sa na značenie kuka nádob, odkedy sa plánuje začať so značením
Starosta
- od mája sa začne, musí sa zistiť štatisticky, kto býva v danej nehnuteľnosti a následne za koľko nádob platí
- je potrebné zabezpečiť zodpovednú osobu, ktorá urobí súpis
Ing. Rabada –
- cesta na ul Rybárskej, kde sú veľké diery
Starosta
- vyzve sa pôvodca, aby to vrátil do pôvodného stavu
Ing. Rabada
- pýta sa na kanalizácia Lesná, ako sa môžu občania pripojiť?
- Rekonštrukcia MŠ, je niečo v postupe nové?
Starosta
- v rozpočte vyčleniť čiastku a prispieť nejakou čiastkou na pretlak popod cestu a umožniť tak pripojenie na kanalizáciu
- prišla rozhodnutie ohľadom verejného obstarávania z ÚVO, ktorý skonštatujú, či bude možné začať rekonštrukciu
- najhorší scenár – odstúpenie od zmluvy
- robila to renomovaná firma a pochybila pri VO
- sankcia nehrozí, maximálne zníženie dotácie
Ing. Rabada
- je niečo nové v žiadosti – kúpa pozemku na výstavbu gréckokatolíckeho chrámu na pozemku, ktorý vlastní obec
Starosta
- je za vysporiadanie, za cenu akú určí obec
Ing. Adamčík –
- navrhuje odmenu pre Tibora Sopka za pomoc pri výrobe klziska a starostlivosť oň 100,- eur
Mgr. Dugas
- pripája sa aj za pomoc pri obecnej zabíjačke
Ing. Maščák – navrhuje odmenu 150,- eur, nakoľko sa o klzisko staral počas celej zimnej sezóny
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach v zmysle § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov schvaľuje odmenu 150,- € pre neposlanca Tibora Sopka, člena kultúrnej komisie.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva: 8
Hlasovanie:
za: 8 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Jozef Maščák, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ, Ing. Marek Rabada, Ing. Milan Tóth, Ing. Marek Vašiga)
proti: 0
zdržal sa: 0
Ing. Adamčík
- je hotový projekt chodníka na ul. Kostolnej, nemáme výhrady ani p. Lengyelová iba pripomienky, treba sa dohodnúť čo s Jarnou či sa rozšíri a opraví odtok vody alebo počkáme či sa odkúpi ihrisko
- ul. Poľná – navrhuje opraviť rigol, vydláždením a výmenou asfaltu na ceste, nehrozí tam rekonštrukcia plynu
- ul. Jarná – je možné počkať, ako sa vysporiada ihrisko
- pýta sa poslancov či by bola podpora upraviť aj ul. Krátku ak by sa zvýšili peniaze keď že odhad je asi 15 000 eur
Ing. Nosáľ –
- je za ul. Krátku, aby sa ukázalo, že obec rieši aj problémy prisťahovaných občanov
- pri vysporiadaní ihriska je možné vytvoriť aj 2 menšie parcely, ktoré je možné odpredať a zmierniť tým finančné zaťaženie za kúpu ihriska
Ing. Adamčík
- ulice na novom novom sídlisku sa neoplatí rekonštruovať, z dôvodu plánovanej rekonštrukcie rozvodov plynu - SPP preto s nimi treba dohodnúť harmonogram a vytýčiť kade pôjde nový plynovod a poprípade opraviť aspoň chodníky
Ing. Nedbalová – kocky na potoku na ulici M.Č. Trenčianskeho sú tiež porušené, navrhuje opravu
Ing. Vašiga
- sú určené presné ulice, kde sa bude rekonštruovať plyn?
Ing. Adamčík
- nemajú plán, ale podľa archívu sú rozvody v užívaní už takmer 40 rokov, čo je životnosť, navrhuje vyvolať rokovanie s SPP, aby to urobili naraz, bez nutnosti dať do pôvodného stavu, konzultoval so starosotm K.Oľšian tam bol plyn zavedený asi dva roky pred nami a im už menili komplet všetko, u nás je to otázka času a horizontu 1-3 rokov, začnú ulicou 1.mája budúci rok, maju povolenie KSK ako vlastníka pozemku, povolenia pod obecnými cestami budeme musieť dať už my
Starosta –
- plynofikácia sa robila v celej obci, takže potrubia sa budú postupne rekonštruovať
Ing. Maščák –
- pozostatok múrika ako sa vychádza na ul. Školskú, navrhuje odstrániť
Ing. Adamčík
- navrhuje osadiť vyhrievané zrkadlo na križovatke pri ZŠ
- park pri ZŠ – umiestniť na ihrisko gumové rohože
- posilniť obecnú techniku, keďže zamestnanec Gašpar odchádza do Anglicka, je tu otázka kto bude obsluhovať túto techniku
- navrhuje zakúpiť malý komunálny stroj typu MultiOne s príslušenstvom na kosenie, zametanie, odhrnanie snehu a pod.
Ing. Nosáľ
- zvážiť čo je potrebné – návrh by mal vyjsť od pracovníkov, s čím by sa im dobre pracovalo
- malotraktor – výhoda je finančná dostupnosť
- traktor s kabínou je výhoda, ale finančne náročný
- prevádzanie detí cez prechod pre chodcov, záujem prejavil p. Sabolčák, výsluhový dopravný policajt , navrhuje osloviť viacerých bývalých vojakov a policajtov a ponúknuť im aj činnosť obsluhy traktora
- riešenie križovatky pri ZŠ– osloviť inštitúcie /doplnené - dopravná polícia vykonala ohliadku 3.5.2019/
- výrub a osekanie drevín brániacich vo výhľade na smer K. Oľšany - pozemok p. Laslofiho a tiež na obecnom pozemku
- predniesol návrh riešenia zastávky pri križovatka ZŠ
- zmapovanie a zdokumentovanie inžinierskych sietí za zástavkou autobusu v smere na Beniakovce za účelom posúdenia realizácie odstavného pruhu pre autobus
Ing. Tóth –
- pýta sa v akom stave je dotácia na kompostéry
Starosta
- bolo zrušené VO, do dnes boli doručené 2 ponuky, vyhodnotí sa súťaž a malo by sa to ukončiť
Ing. Nosáľ
- židovský cintorín- oceňuje pozitívny prístup na riešenie situácie, navrhuje spoločnú brigádu
-
Ing. Vašiga
- pýta sa na požiadavka na AT Abov, aby sa už neobhospodarovala parcela v okolí ihriska
Starosta
- p. Vilinský prisľúbil, že po zožatí úrody s tým nie je problém
Ing. Tóth
- koše na psie exkrementy - kde sa budú osádzať?
Starosta
- v spolupráci so stavebnou komisiou sa dohodne plán rozmiestnenia
Ing. Nedbalová
- tlmočí podnet občana Dancáka – neparkovanie na ihrisku pred OcÚ
Ing. Tóth
- pri OcÚ je problém zaparkovať, ak sa zabráni parkovať na ihrisku, tak sa bude parkovať na tej troche trávy, ktorá tam je
Starosta
- navrhuje časovo obmedziť parkovanie, ráno umožniť a poobede zakázať
- predniesol žiadosť p. Lenhardta o darovanie parcely cesta Hyľovská do vlastníctva obce
Ing. Tóth
- po darovaní, je možné, že budú chcieť na túto cestu asfalt
HK
- neodporúča to takto riešiť
- je to nevýhodne pre obec, ak chce darovať pozemok, kde nie je cesta a časom budú chcieť cestu aj vybudovať cestu
-
Ing. Adamčík – navrhuje previesť 50 percent na obec a 50 percent na vlastníkov pozemkov na ul. Hyľovskej ak majú všetci trvalý pobyt
Starosta
- necháva túto tému na premyslenie do budúceho zastupiteľstva
Starosta ukončil rokovanie o 21:30
Mgr. Milan Kič Viktor Gazdačko
prednosta starosta