Informácie z rokovania obecného zastupiteľstva zo dňa 31.3.2014

Informácie z rokovania obecného zastupiteľstva zo dňa 31.3.2014

Milí Rozhanovčania,

zaujíma Vás, v akej podobe odsúhlasilo obecné zastupiteľstvo rozpočet obce na rok 2014?

Včera, 31.3.2014 sa konalo zasadnutie zastupiteľstva obce, predovšetkým zamerané na schválenie rozpočtu obce Rozhanovce na rok 2014.

 
Program:
 
  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej komisie
  3. Správa o kontrolnej činnosti /predkladá hl. kontrolór obce/
  4. Schválenie viacročného rozpočtu obce na r. 2014 - 2016
  5. Predaj pozemkov na ul. Ružovej
  6. Rôzne
  7. Diskusia
  8. Návrh uznesenia
  9. Záver

Uznesenie zo schôdze zverejníme hneď ako bude dostupné.

 

Občania Rozhanoviec predložili svoje pripomienkyk rozpočtu obce, zverejnenéna webovej stránke: www.nase-rozhanovce.com pod názvom: Pripomienky k Návrhu rozpočtu obce Rozhanovce na roky 2014-2016,ktoré na požiadanie občanovoficiálne predložil poslanec p. Rabada.

Zastupiteľstvo počtom hlasov 7 za, 1 proti (p. Rabada) a 1 sa zdržal hlasovania (p. Mihaľáková), odsúhlasilo pôvodne navrhovaný rozpočet bez zmien, aj s navrhovanými, nepodloženýmisumami na budúce výdaje obce, bez prihliadnutia na32 pripomienok a žiadostí občanov na posúdenie priorít, vhodnosti,  účelnosti ,  efektivity a výšky súm navrhovaných investícií, napriek žiadosti občanov, aby obecné zastupiteľstvo predložilo nový, kvalifikovaný návrh rozpočtu, v zmysle platných zákonov SR o samospráve obcí, a zvolalo verejné zhromaždenie občanov na pripomienkovanie rozpočtu obce, ako hlavného dokumentu rozvoja obce, aj v súvislosti s vyslovením výhrad občanov k samotnej štruktúre neprofesionálne, nepresne a neodborne zostaveného rozpočtu, ktorý vkaždom prípade nenaplňuje literu zákona, podľa

Čl. 9 ods. 1 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, kde:

Subjekty verejnej správy sú povinné zostavovať  svoj rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky, pričom súčasťou návrhu rozpočtu je aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky. Subjekty verejnej správy zohľadňujú pri zostavení svojho rozpočtu prognózy zverejnené ministerstvom financií podľa odseku 3,

kde rozpočet obce Rozhanovce neobsahujeúdaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky2011 a 2012, návrh a výsledok za rok 2013,

a v druhom prípade nenaplňuje literu zákona, podľa

§ 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, kde

Rozpočet obce obsahuje aj zámery a ciele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu obce (ďalej len „program obce"), to neplatí, ak obecné zastupiteľstvo obce s počtom obyvateľov do 2 000 rozhodne o neuplatňovaní programu obce,

kde rozpočet obce Rozhanovce nebol podložený Programom obce, ktorý má obsahovať zámery a ciele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu.

Zastupiteľstvo obce ústami starostu a poslancov deklarovalo, že má možnosť v priebehu roka meniť rozpočet podľa potreby obce a považovalo pripomienky občanov v tejto súvislosti za neopodstatnené a zároveň za vyjadrenie nedôvery občanov, čo v konečnom dôsledku prítomní občania popreli a vyjadrili len nespokojnosť s neinformovanosťou verejnosti, na základe ktorej k uvedenému vzájomnému nepochopeniu došlo a ktorej sa mohlo predísť zvolaním občanov na verejné zhromaždenie prostredníctvom verejného rozhlasu a internetovskej stránky obce Rozhanovce, čo sa však nevykonalo. Prítomní občania poukázali na skutočnosť z  minulého obdobia, kde vplyvom neinformovanosti došlo  k nespokojnosti občanov v súvislosti s vykonanou rekonštrukciou obce z prostriedkov EU, ktorá s akoukoľvek formou prispenia občanov Rozhanoviec mohla skončiť k ich vyššej  spokojnosti. Schválil sa aj predaj časti pozemkov na Ružovej ulici.

 

Pozitívne hodnotíme aj prerokovanie zámeru na dobudovanie chýbajúceho chodníka na križovatke pri dome smútku pri hlavnej ceste, ktorá by sa mala realizovať v čo najkratšom čase. Pokiaľ sme správne pochopili ide o tento úsek: 

Ďalšia prebiehajúca výstavba v obci je výmena oplotenia okolo školy, ktoré si realizuje ZŠ z vlastných zdrojov. O ďalších investičných zámeroch v obci budeme samozrejme informovať.

Doplnené - Prvú etapu si skutočne financuje ZŠ (ide o rekonštrukciu pôvodného plota v jeho pôvodnom umiestnení). Ale 2. etapu plota (postavenie novej časti plota v novom umiestnení + brána a bránička) bude pravdepodobne financovať obec. Samozrejme až keď sa to na OZ schváli - v rámci zmien v rozpočte 2014 a následne keď prebehne riadne výberové konanie.

 

V závere rokovania požiadal starosta občanov o spoluprácu pri odhaľovaní občanov, ktorí vytvárajú nelegálne skládky odpadov v katastri obce, čo prítomní občania zobrali na vedomie. 

 

Z uvedeného vyplýva, že každý občan Rozhanoviec, má kedykoľvek možnosť v zmysle zákonov SR pripomienkovať rozpočet obce i dianie v obci.

Rozhanovčania, svojimi podnetmi a návrhmi si môžeme zlepšiť podmienky rozvoja a života obce, skrášliť prostredie v ktorom žijeme, rozvíjať a skvalitniť služby a tým reprezentovať obec a podporiť hrdosť všetkých ale predovšetkým mladých ľudí k našej obci ROZHANOVCE. Myslíme si, že infromovanosť občanov, či už o negatívách alebo pozitívach je základným predpokladom pre fungovanie a život v obci.

 

Rokovania sa zúčastnilo asi 12 občanov, ďalej riaditeľ ZŠ a ekonómka ZŠ.

 

 

 

V Rozhanovciach 01.04.2014                                                        za občanov:                        Ing.Tibor Kušnír

                                                                                                                                          Ing. Matúš Adamčík

                                                                                                                                          Bc. AnetaNedbalová