Nasledujúca schôdza OZ sa uskutoční dňa 23.06.2022 /štvrtok/ o 17,00 hod.

Nasledujúca schôdza OZ sa uskutoční dňa 23.06.2022 /štvrtok/ o 17,00 hod.
 

 
 

Starosta obce Rozhanovce
POZVÁNKA
Na základe zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, § 12, ods. 1 v znení neskorších
zmien pozývam členov Obecného zastupiteľstva v Rozhanovciach na zasadanie, ktoré sa
uskutoční

dňa 23.06.2022 /štvrtok/ o 17,00 hod.
miesto zasadania: Kultúrny dom v Rozhanovciach malá sála
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva:
1. Otvorenie rokovania OZ
2. Schválenie programu rokovania, b)voľba návrhovej komisie c)určenie overovateľov
zápisnice

3. Správa o činnosti starostu a OcÚ od ostatného zasadnutia OZ
4. Správa z kontroly za uplynulé obdobie od posledného zasadnutia OZ
5. Plán práce HK na II. polrok 2022
6. Stanoviska HK k Záverečnému účtu r. 2021
7. Návrh Záverečného účtu r. 2021
8. Návrh VZN o dotáciách
9. Návrh VZN o poskytovaní finančného príspevku na stravovanie dôchodcov
10. Určenie úväzku starostu na volebné obdobie 2022 2026
11. Určenie počtu poslancov na volebné obdobie 2022 2026
12. Návrh na preklasifikovanie bežných výdavkov vo výške 19 332 na kapitálové výdavky
13. Návrh na rozšírenie kapacity ŠKD s vytvorením 6. oddelenia
14. Dopyty a interpelácie poslancov
15. Rôzne
16. Záver
Viktor Gazdačko
starosta