Obecné zastupiteľstvo 9.2.2022

Obecné zastupiteľstvo 9.2.2022


POZVÁNKA
Na základe zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, § 12, ods. 1 v znení neskorších zmien pozývam členov Obecného zastupiteľstva v Rozhanovciach na zasadanie, ktoré sa uskutoční
dňa 09.02.2022 /streda/ o 17,00 hod.
miesto zasadania: Obecný úrad v Rozhanovciach
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva:
1. Otvorenie rokovania OZ
2. Schválenie programu rokovania, b)voľba návrhovej komisie c)určenie overovateľov zápisnice
3. Návrh na schválenie Zámerov odpredaja pozemkov obce Rozhanovce
4. Návrh na schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
5. Návrh na schválenie predĺženia platnosti „Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Rozhanovce do r. 2025“
6. Záver
Viktor Gazdačko
starosta