Obecné zastupiteľstvo zasadne túto stredu

Obecné zastupiteľstvo zasadne túto stredu

Starosta obce Rozhanovce
POZVÁNKA
Na základe zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, § 12, ods. 1 v znení neskorších
zmien pozývam členov Obecného zastupiteľstva v Rozhanovciach na zasadanie, ktoré sa
uskutoční

dňa 25.05.2022 /streda/ o 17,00 hod.
miesto zasadania: Kultúrny dom v Rozhanovciach
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva:
1. Otvorenie rokovania OZ
2. Schválenie programu rokovania, b)voľba návrhovej komisie c) určenie overovateľov
zápisnice

3. 1. úprava programového rozpočtu r. 2022
4. Návrh kúpnej zmluvy Národná diaľničná spoločnosť a. s.
5. Návrh Zásad za úhrady poskytované obcou Rozhanovce
6. Rozhanovské folklórne slávnosti - príprava
7. Záver