Oznam: krátke zasadanie OZ Rozhanovce sa uskutoční tento štvrtok

Oznam: krátke zasadanie OZ Rozhanovce sa uskutoční tento štvrtok

Starosta obce   ROZHANOVCE

 

V Rozhanovciach, 10.8.2015

 

                                               P O Z V Á N K A

 

            Na základe zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 12, ods.1        

 v znení neskorších zmien pozývam členov Obecného zastupiteľstva v Rozhanovciach na   

                                        zasadanie, ktoré sa uskutoční                             

                             dňa 13.8.2015  /štvrtok/ o 17,30 hod.

                          miesto zasadania: Obecný úrad v Rozhanovciach.

  

 

 

 

                          Program zasadania obecného zastupiteľstva :   

                                    

  1. Zahájenie zasadania OZ

 

  1. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 

  1. Schválenie programu schôdze

 

  1. Schválenie Dodatku č. 2 k VZN č. 7/2008 o výške príspevku v školách a šk. zariadeniach zriadených obcou Rozhanovce

 

  1. Návrh na uznesenie

 

  1. Prijatie uznesenia č. 6/2015

 

  1.  Záver

 

Pridané 11.8.2015