Oznam: Možnosť pripomienkovať zmeny v územnom pláne obce

Oznam: Možnosť pripomienkovať zmeny v územnom pláne obce

 

Informácia o prerokovaní „Oznámenia o strategickom dokumente Územného plánu obce Rozhanovce – zmeny a doplnky 07“, v zmysle §6, odst.5, zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov. Zmeny už boli schválene na rokovaní obecného zastupiteľstva viac v uznesení:

https://rozhanovce.com/new/wp-content/uploads/2012/02/27.2.-2014-OZ-Uznesenie.pdf

V ozname sa ďalej píše:

 

Obec Rozhanovce má schválený Územný plán obce z roku 2006. V súčasnosti obec zabezpečuje jeho aktualizáciu formou spracovania Zmien a doplnkov 07 Územného plánu obce.

V rámci procesu posudzovania vplyvov strategických dokumentov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov je vypracované „Oznámenie o strategickom dokumente Územného plánu obce Rozhanovce – zmeny a doplnky 07“, ku ktorému sa podľa §6, odst.  6 uvedeného zákona môže verejnosť vyjadriť a uplatniť svoje pripomienky v stanovisku.

 

Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Územný plán obce Rozhanovce - zmeny a doplnky 07“ je možné predkladať najneskôr do 29.07.2014 na adresu:

Okresný úrad Košice - okolie

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Hroncova 13

041 70  Košice

 

E-mail: denisa.horenska@ks.vs.sk

 

tel: 055 / 6004 125

 

Konzultácie je možné vykonať na Okresnom úrade Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, 041 70 Košice, 2. posch., č. dv. 205  počas celého procesu posudzovania na základe vopred dohodnutého termínu.

 

 zmeny si stiahnete tu 

 o znam si stiahnete tu

 informáciu o oznámení tu 

 

 

Text „Oznámenia …“ je vyvesený na verejnej tabuli na obecnom úrade a je zverejnený na internete, na stránke Ministerstva životného prostredia SR https://eia.enviroportal.sk/zoznam.

 

pridal ado 15.7.2014