Oznam: sumár z rodičovského združenia materskej školy

STRETNUTIE RODIČOV MATERSKEJ ŠKOLY V ROZHANOVCIACH:

Dňa 20. 1. 2015 sa uskutočnilo stretnutie rodičov materskej školy v Rozhanovciach, na ktorom sa zúčastnila asi tretina rodičov detí navštevujúcich MŠ. Informácie, ktoré odzneli na stretnutí rodičov:

 • ak dieťa navštevuje prípravný ročník MŠ a do augusta 2015 dovŕši vek 6 rokov, rodič /zákonný zástupca/ je povinný dieťa zapísať do 1. ročníka ZŠ,
 • oznam o zápise do MŠ Rozhanovce bude zverejnený po 15.02.2015 na verejných tabuliach,
 • ak Vaše dieťa navštevuje prípravný ročník MŠ a plánujete odklad nástupu do základnej školy, je potrebné oznámiť to pani riaditeľke MŠ, najneskôr do 15.4.2015 písomnou formou /tlačivo je dostupné u triednych učiteliek/,
 • ak má dieťa problém s rečou, resp. s výslovnosťou je potrebné to riešiť s logopedičkou, neodkladať na čas nástupu do školy, ale čím skôr /čím neskôr sa to rieši, tým ťažšie sa porucha reči odstraňuje/,
 • ak Vaše dieťa navštevuje logopedickú poradňu je potrebné to nahlásiť triednej pani učiteľke,
 • zvážiť čo si dieťa berie so sebou do škôlky  /či už nebezpečné hračky s ostrými hrotmi, drahé veci – šperky, to, čo sa dá ľahko zničiť/,
 • ak sa vyskytnú infekčné choroby, nahlásiť triednej učiteľke – rovnako výskyt vší, aby sa zabránilo ďalšiemu šíreniu /v súčasnosti sa vyskytujú kiahne/,
 • ak sa potrebujete porozprávať s triednou učiteľkou, využiť na to konzultačné hodiny, rodičovské stretnutia,
 • v prípade ochorenia dieťaťa má triedna učiteľka právo dieťa neprevziať do MŠ /kašeľ, nachladenie, zvýšená teplota/
 • upozornenie na opätovné neskoré platenie školného /do 20. dňa v mesiaci má byť poplatok zaplatený/ a neskorý príchod detí do MŠ,
 • upozornenie na slabú účasť rodičov na rodičovských stretnutiach, kde sa prejednávajú veci týkajúce sa prevádzky a detí MŠ,
 • oznam o obmedzenej prevádzke MŠ počas jarných prázdnin /23.2 – 27.2/,

Čo už v MŠ stihli od septembra:

 • výlet do Herľan  /ďakujeme p. Rejtovej za sponzorovanie autobusu/
 • hudobné vystúpenie uja Ľuba /ďakujeme za sponzorovanie p. Katočovi/
 • deti dostali reflexné vesty a pásky /ďakujeme za sponzorovanie p. Katočovi/
 •  nové regály do kabinetu pomôcok /ďakujeme za zhotovenie p . Krajčovičovej/
 • zber papiera – vyzbieralo sa 49,50€
 • vystúpenie pre deti – imitácia zvierat
 • predstavenie s hudobnou agentúrou Čekovského
 • nákup kníh
 • návšteva policajtky spojená s prezentáciou a oboznámením sa s prácou polície,
 • návšteva Mikuláša v MŠ
 • vianočná besiedka – vystúpenie detí MŠ,

Najbližšie nás čaká /samozrejme ak všetko pôjde podľa plánu/:

 • hudobné predstavenie v MŠ 13.2.2015
 • karneval 17. 2. 2015
 • návšteva bábkového divadla v Košiciach
 • plavecký výcvik, určený hlavne pre deti v prípravnom ročníku /bližšie informácie podala p. Jurková/

pridal aďo 28.1.2015