Oznam: úhrada dane

Oznam: úhrada dane

Obec Rozhanovce ako správca dane oznamuje danovníkom, ktorí nemajú uhradenú daň z nehnuteľnosti, daň za psa a odpad na rok 2017, aby si túto povinnosť splnili čo najskor. Rozhodnutie k DzN a TKO vydáva referát daní a poplatkov na Ocu Rozhanovce.

Žiadame vlastníkov nehnuteľnosti a platcov miestnych poplatkov na r. 2017, aby sa dostavili na Obecný úrad v Rozhanovciach za účelom prevzatia rozhodnutia správcu dane a miestnych poplatkov.  Kancelária č.2 – Milena Česláková, 055/6950 102

pridané 4.5.2017