Oznam: úhrada poplatku za hrobové miesta

Pripomíname občanom povinnosť v zmysle zákona č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve a Všeobecne záväzného nariadenia obce Rozhanovce č. 3/2014 zo dňa 27.2.2014 , že je potrebné uzatvoriť zmluvu a uhradiť poplatok za užívanie hrobového miesta na cintoríne  v Rozhanovciach.

Nájomné za hrobové miesto sa uhrádza na 10 rokov pri podpise zmluvy, podľa platného cenníka.

Hroby bez uzavretej zmluvy a uhradeného poplatku budú postupne zrušené v súlade s platnou legislatívou.

 

Zmluvy je potrebné uzatvárať a poplatky uhradiť počas stránkových hodín na Obecnom úrade v Rozhanovciach.

Stránkové hodiny:
Pondelok: 08.00 – 12.00 13.00 – 16.00
Utorok: 08.00 – 12.00 13.00 – 16.00
Streda: 08.00 – 12.00 13.00 – 18.00
Štvrtok: nie je stránkový deň
Piatok: 08.00 – 12.00 13.00 – 14.00

Vybavuje: Obecný úrad Rozhanovce
Halčišáková Mária
tel.číslo 055/6950294

 

pridané 10/10/2017