Oznam: usporiadanie pozemku Kostolná

Oznam: usporiadanie pozemku Kostolná

Obec Rozhanovce zverejňuje zámer zámeny pozemkov v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí:

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach schvaľuje prebytočnosť nehnuteľného majetku – pozemku, parcelného čísla 370/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria s výmerou 201 m2, zapísaného na LV č. 748 pre obec Rozhanovce, okres Košice – okolie, katastrálne územie Rozhanovce a jeho zámenu za pozemok parcela č. 374/5, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria s výmerou 74m2, zapísaný na LV č. 83 a to ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.
Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach ruší uznesenie č. 36/2018 zo dňa 28. 06. 2018.
Dôvod: Ide o potrebu vzájomného usporiadania pozemkového vlastníctva z titulu verejného záujmu, a to vybudovania chodníka na ulici Kostolná v

Rozhanovciach.