Oznam: valné zhromaždenie urbariátu

Oznam: valné zhromaždenie urbariátu

Pozemkové spoločenstvo Rozhanovce, IČO 33563320
Vážený pán/pani
Výbor Pozemkového spoločenstva Rozhanovce zvoláva Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 24. 11. 2018 o 15:00 hod v Kultúrnom dome v Rozhanovciach.
Účasť na Valnom zhromaždení je základnou povinnosťou každého člena pozemkového spoločenstva. Program: 1/ Prezentácia účastníkov 2/ Otvorenie zhromaždenia 3/ Voľba volebnej komisie. 4/ Správa o činnosti spoločenstva za rok 2018 5 /Správa o hospodárení - ročná Účtovná uzávierka 6/ Voľba členov výboru a Dozornej rady na nasledujúce funkčné obdobie 7/ Rôzne 8/ Diskusia 9/ Návrh na uznesenie – schválenie 10) Záver
V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na Valnom zhromaždení zastupoval Vami určený zástupca, musí sa pri prezentácii preukázať touto pozvánkou, spolu s Vami podpísaným splnomocnením /nemusí byť overené/.
V Rozhanovciach dňa 21.10.2018
Pavol Nohaj
predseda

 

pridané 23.10.2018