Oznam: zápis do 1. ročníka ZŠ

Informácie k zápisu do ZŠ pre školský rok 2018 -2019

 

NÁSTUP DO ŠKOLY, ZÁPIS DO 1. TRIEDY Jedným z významných období v živote dieťaťa je nástup do školy. Pre dieťa je to prechod z obdobia „hier“ do obdobia „povinností“. Je to však aj obdobie zvýšenej záťaže pre rodičov. V dnešnej náročnej, uponáhľanej dobe plnej moderných výdobytkov techniky, keď sa stále hovorí o dôležitosti vzdelania, akosi očakávame, že dnešné deti sa rýchlo, niektoré ešte v škôlke, naučia čítať, písať, počítať, dokonca zapnúť, vypnúť počítač, naštartovať internet či ovládať mobilný telefón. Veľkým prínosom doby je zároveň skutočnosť, že detskí psychológovia, špeciálni pedagógovia a výchovní poradcovia sa čoraz viac sústreďujú na psychickú a sociálnu pripravenosť detí pred nástupom do školy. Najznámejším hlavným kritériom pre vstup do prvej triedy je vek dieťaťa. Empiricky stanovená veková hranica – dosiahnutie 6. roku – má v našom školstve dlhoročnú tradíciu. Väčšina detí, ktoré dovŕšia šiesty rok života pred začiatkom školského roka , je schopná bez väčších problémov začať školskú dochádzku a prijať novú rolu školáka. Povinnosťou rodičov je prihlásiť dieťa do základnej školy.

Dôvody na odklad školskej dochádzky:

 dieťa sa narodilo medzi májom a augustom pred šiestimi rokmi,  nemá záujem o učenie, nie je prirodzene zvedavé na nové veci, nekladie otázky,  má problémy s výslovnosťou alebo nevie formulovať vety,  dieťa je príliš malé na to, aby mohlo sedieť v školskej lavici,  nevydrží sa sústrediť a nezapamätá si vetu,  nedokáže sa orientovať v čase, neovláda priestorovú orientáciu,  nevie dodržiavať základnú hygienu, samostatne sa obliekať, obúvať, vyzliekať, nevie jesť príborom,  nepozná údaje o sebe(rodine, adresu, svoj vek),  dieťa je nezrelé, neposedné, netrpezlivé. Pokiaľ sa u žiaka prvého ročníka základnej školy v priebehu prvého polroka prejaví nedostatočná telesná alebo duševná vyspelosť na školskú dochádzku, môže orgán štátnej správy v školstve na základe návrhu riaditeľa školy a po prerokovaní so zákonnými zástupcami dodatočne odložiť plnenie povinnej školskej dochádzky na nasledujúci rok.

 

Existuje aj možnosť predčasného nástupu do základnej školy, ktorá je určená „deťom s predčasne rozvinutými školskými schopnosťami“, ale iba na odporúčanie pedagogicko-psychologickej poradne. Samotný dátum narodenia však nemôže byť jediným kritériom rozhodnutia o nástupe dieťaťa do 1. triedy. Aj pred 1. septembrom sa totiž rodia napríklad nedonosené deti, ktorých vývoj môže byť oneskorený, a naopak, po 1. septembri sa môžu narodiť deti vysoko inteligentné či s dynamickejším vývojom. Vždy je pritom potrebné rešpektovať individualitu dieťaťa a sledovať aj podnetnosť rodinného prostredia.
Prihlasovacia povinnosť a starostlivosť o školskú dochádzku Zákonný zástupca dieťaťa, pestún alebo občan, prípadne ústav, ktorému bolo dieťa na základe súdneho rozhodnutia zverené do výchovy, je povinný prihlásiť školopovinné dieťa na zápis do školy a dbať o to, aby dochádzalo do školy pravidelne a včas. Ak prihlási žiaka na dochádzku do školskej jedálne alebo školského klubu, je povinný dbať o to, aby aj tam žiak dochádzal pravidelne a včas. Postup pri zápise žiaka do školy Zákonnému zástupcovi dieťaťa, ktoré je zdravotne postihnuté, sa odporučí, aby s dieťaťom navštívil špeciálno-pedagogickú alebo pedagogicko-psychologickú poradňu, ktorá sprostredkuje, aby dieťa absolvovalo príslušné vyšetrenia, a pripraví dokumentáciu, na základe ktorej riaditeľ špeciálnej školy rozhodne o zaradení alebo nezaradení dieťaťa do špeciálnej základnej školy. O mieste a termíne zápisu do základnej školy rozhodne riaditeľ školy zverejnením oznamu na všeobecne prístupnom mieste.

 

Pri zápise sa môže zvážiť predovšetkým výučba cudzích jazykov, ponuka záujmových krúžkov, školského klubu detí, školskej jedálne ako aj projekty, do ktorých je škola zapojená. Zápis do 1. ročníka v ZŠ Rozhanovce, SNP 121, 044 42 pre nový školský rok 2018/2019 bude 12. apríla 2018 v priestoroch základnej školy. Zápisu sa zúčastnia zákonní zástupcovia spolu s dieťaťom. Je potrebné priniesť si so sebou rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonných zástupcov.

 

ZŠ Rozhanovce

pridané 27.8.2018