Oznam: Zasadnutie Obecného zastupiteľstva už tento piatok o 16:30

Oznam: Zasadnutie Obecného zastupiteľstva už tento piatok o 16:30

Na základe zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 12, ods.1 v znení neskorších zmien zvoláva obec riadne zasadanie Obecného zastupiteľstva v Rozhanovciach, ktoré sa uskutoční dňa 20.6.2014 /piatok/ o 16:30 hod. miesto zasadania: Obecný úrad v Rozhanovciach.


Program:
 

1.      Otvorenie

2.      Voľba návrhovej komisie

3.      Kontrola plnenia uznesenia z posledného OZ

4.      Správa hl. kontrolóra z vykonanej kontroly

5.      Plán kontrol na II. polrok 2014 – predkladá hl. kontrolór

6.      Príprava a organizačné zabezpečenie 46. ročníka Abovských folklórnych slávnosti Euro Folk Rozhanovce 2014

7.      Určenie inventarizačných komisií pre vykonanie inventúry majetku obce

8.      Diskusia

9.      Návrh na schválenie uznesenia

10.    Záver

 

 

pridal ado 16.6.2014