Oznámenie - začatie vyvlastňovacieho konania pre stavbu D1 Budimír - Bidovce

Oznámenie - začatie vyvlastňovacieho konania pre stavbu D1 Budimír - Bidovce

Obec Rozhanovce na základe oznámenia Okresného úradu Košice, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej správy, Komenského 52, Košice oznamuje začatie vyvlastňovacieho konania pre stavbu:

"D1 Budimír - Bidovce"

Podľa ust. § 10 ods. 2 zákona o vyvlastňovaní vyvlastňovací orgán uvádza nasledovné informácie:

a) účel vyvlastnenia: obmedzenie vlastníckeho práva pre účely realizácie stavby obj. č. 621-00-VN-22kV prípojka pre trafostanicu ISD v km 2,770 D1 ako vyvolaná investícia stavby vo verejnom záujme "D1 Budimír - Bidovce",

b) údaje o vyvlastniteľovi: NDS a.s., Dúbravská cesta 14, 041 04  Bratislava

c) katastrálne územie: Rozhanovce

d) parcelné čísla pozemkov, ktoré sú predmetom vyvlastnenia:

parc. KN-C č. 2630/86

parc. KN-E č. 489

parc. KN-E č. 481/2

parc. KN-E č. 490/1