Páliť na záhrade je zakázané

Páliť na záhrade je zakázané

Vzhľadom na neustále nerešpektovanie zákazu pálenie odpadu u viacerých jednotlivcov upozorňujeme občanov ako postupovať v jednotlivých prípadoch.

Pokiaľ vo vašom bližšom či širšom okolí dochádza k dodpaľovaniu odpadu zo záhrad či íneho odpadu nahláste toto konanie hasičom spolu s lokalizáciou ohniska. Ďalšou možnosťou je priestupok zadokumentovať aby bolo jasné kde k páleniu dochádza a kedy. Obec iba môže takýto priesutpok postúpiť na príslušný odbor životného prostredia kde za pomoci dokumentácie je možné vyvodiť postih voči zodpovednej osobe.

 

V súčasnosti je v platnosti niekoľko zákonov, ktoré vypaľovanie trávy, porastov bylín a kríkov ako aj spaľovanie odpadov zo záhrad a domácnosti zakazujú.
Zákon NR SR č. 314/2001 o požiarnej ochrane, ktorý zakazuje zakladať oheň tam, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu a ďalej zakazuje vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, zákon NR SR č. 438/2002 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2001 o Hasičskom a záchrannom zbore a mení zákon NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi.
Zákon o odpadoch 223/2001 o odpadoch v znení noviel, ktorý zakazuje zneškodňovať všetok zelený odpad zo záhrad, parkov, cintorínov a iných verejných priestranstiev ktorý sa musí zhodnocovať napr. kompostovaním. Iný odpad (napr. plasty, papier, sklo…) sa môže zneškodňovať iba v zariadeniach, ktoré sú k tomuto účelu špeciálne vybudované ( separačné linky, riadené skládky odpadov, spaľovne odpadu). Od 1. januára 2006 špeciálne platí zákaz zneškodňovať odpad zo záhrad, parkov, cintorínov, verejnej zelene a pod. Tento „zelený“ odpad je možné iba zhodnocovať napr. kompostovaním.
Zákon č. 40/1964 Občiansky zákonník v znení noviel, kde podľa § 127 občianskeho zákonníka, na základe ktorého „vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. … Nesmie na mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami …“
V prípade porušenia zákona o odpadoch má v právomoci zakročiť obec na základe podnetu, ktorý jej odovzdáte aj s dokumentáciou priestupku a zárove žiadajte o zadokumentovanie sťažnosti, ak bol porušený zákon o ochrane pred požiarmi, tak je to v kompetencii Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru.

 

pridané 9.11.2020