Pozvánka na ďalšiu schôdzu OZ

Pozvánka na ďalšiu schôdzu OZ

Starosta obce Rozhanovce
POZVÁNKA
Na základe zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, § 12, ods. 1 v znení neskorších zmien pozývam členov Obecného zastupiteľstva v Rozhanovciach na zasadanie, ktoré sa uskutoční
dňa 30.09.2021 /štvrtok/ o 17,00 hod.
miesto zasadania: Kultúrny dom v Rozhanovciach – malá sála
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva:
1. Otvorenie rokovania OZ
2. Schválenie programu rokovania, b)voľba návrhovej komisie c)určenie overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Správa o činnosti starostu a obecného úradu od ostatného riadneho zasadnutia OZ
5. Správa o činnosti HK
6. Predaj pozemku – Ing. Marta Kristanová
7. Predaj pozemku – Jaroslav Hrehor
8. Predaj pozemku – JUDr. Soňa Mihaľáková
9. Predaj pozemku – Marcel Fajfer
10. Prerokovanie upozornenie prokurátora na schválenie VZN obce
11. Návrh na schválenie - Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam a zmluva o zriadení vecného bremena
12. Návrh na schválenie – Zmluva o odovzdaní a prevzatí objektu – SO 123-00 Prístupová cesta
13. Informácia o rozpočtových opatreniach starostu obce
14. Dopyty a interpelácie poslancov
15. Rôzne
16. Záver
Viktor Gazdačko
starosta