Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach, ktoré sa uskutoční dňa 26.10.2022 /streda/ o 17,00 hod.

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach, ktoré sa uskutoční dňa 26.10.2022 /streda/ o 17,00 hod.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Starosta obce Rozhanovce
POZVÁNKA
Na základe zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, § 12, ods. 1 v znení neskorších
zmien pozývam členov Obecného zastupiteľstva v Rozhanovciach na zasadanie, ktoré sa
uskutoční

dňa 26.10.2022 /streda/ o 17,00 hod.
miesto zasadania: Kultúrny dom v Rozhanovciach
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva:
1. Otvorenie rokovania OZ
2. Schválenie programu rokovania, b)voľba návrhovej komisie c) určenie overovateľov
zápisnice

3. 3. úprava programového rozpočtu r. 2022
4. Návrh zmluvy o zriadení vecného bremena Slovenský pozemkový fond
5. Návrh zmluvy o dlhodobom prenájme pozemku Školská 1
6. Návrh VZN o záväznej časti Zmien a doplnkov č. 9 Územného plánu obce
Rozhanovce

7. Návrh na prijatie daru Ing. Aneta Nedbalová
8. Návrh na odkúpenie podielu na pozemku pod miestnou komunikáciou Ladislav
Kristan

9. Návrh na odkúpenie podielu na pozemku pod miestnou komunikáciou Miroslav
Hanzely

10. Návrh na odkúpenie podielu na pozemku pod miestnou komunikáciou Ján Kristan
11. Návrh na schválenie prísediaceho na Okresnom súde Košice - okolie
12. Záver
Viktor Gazdačko
starosta