Pozvánka na OZ, ktoré sa bude konať dňa 30.06.2022 /štvrtok/ o 17,00 hod.

Pozvánka na OZ, ktoré sa bude konať dňa 30.06.2022 /štvrtok/ o 17,00 hod.

Starosta obce Rozhanovce
POZVÁNKA

Na základe zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, § 12, ods. 1 v znení neskorších
zmien pozývam členov Obecného zastupiteľstva v Rozhanovciach na zasadanie, ktoré sa

uskutoční

dňa 30.06.2022 /štvrtok/ o 17,00 hod.
miesto zasadania: Kultúrny dom – malá sála

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva:
1. Otvorenie rokovania OZ
2. Schválenie programu rokovania, b)voľba návrhovej komisie c)určenie overovateľov
zápisnice
3. 2. úprava programového rozpočtu obce Rozhanovce na r. 2022
4. Žiadosť o rozšírenie kapacity v ŠKD
5. Záver