Pozvánka na OZ Rozhanovce

Pozvánka na OZ Rozhanovce

Starosta obce Rozhanovce
POZVÁNKA
Na základe zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, § 12, ods. 1 v znení neskorších zmien pozývam členov Obecného zastupiteľstva v Rozhanovciach na zasadanie, ktoré sa uskutoční
dňa 10.12.2020 /štvrtok/ o 17,00 hod.
miesto zasadania: Kultúrny dom v Rozhanovciach – malá sála
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva:
1. Otvorenie rokovania OZ
2. Schválenie programu rokovania, b)voľba návrhovej komisie c)určenie overovateľov zápisnice
3. Odovzdanie odmeny držiteľom Diamantovej Jánskeho plakety za darcovstvo krvi
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Správa o činnosti starostu a obecného úradu od ostatného riadneho zasadnutia OZ
6. Zrušenie uznesenia č. 31/2020 a schválenie uznesenia o kúpe spoluvlastníckych podielov na pozemkoch zapísaných na LV č. 3232 a LV č. 1597
7. 5. úpravu programového rozpočtu r. 2020
8. Návrh dodatku č. 4 k VZN č. 01/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a na žiaka školského zariadenia n kalendárny rok 2021
9. Návrh VZN č. 02/2020 o ochrannom pásme cintorína
10. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021
11. Návrh dodatku č. 2 k nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o vecnom bremene – NDS
12. Správa o kontrolnej činnosti
13. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu programového rozpočtu na rok 2021
14. Návrh programového rozpočtu na rok 2021
15. Schválenie dotácií z rozpočtu obce Rozhanovce na rok 2021
16. Plán zasadnutí na I. polrok 2021
17. Dopyty a interpelácie poslancov
18. Rôzne
19. Záver

 

Materiál nájdete tu


Viktor Gazdačko
starosta