Pozvánka na rokovanie OZ December

Pozvánka na rokovanie OZ December

STAROSTA OBCE ROZHANOVCE
POZVÁNKA

 

Materiál na schôdzu tu

 

Na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ust. § 12 ods. 1 v znení neskorších
predpisov Vás pozývam na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rozhanovciach, ktoré sa
uskutoční

dňa 16. 12. 2021 ( štvrtok) so začiatkom o 17,00 hod.
miesto zasadnutia: Kultúrny dom v Rozhanovciach – veľká sála

Program zasadnutia:
1. Otvorenie rokovania obecného zastupiteľstva.
2. Schválenie programu rokovania, b) voľba návrhovej komisie, c) určenie
overovateľov zápisnice.
3. Kontrola plnenia uznesení.
4. Správa o činnosti starostu a OcÚ od ostatného zasadnutia OZ.
5. Správa o činnosti hlavného kontrolóra.
6. Plán práce hlavného kontrolóra na I. polrok 2022.
7. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2022 a k návrhu
viacročného rozpočtu na roky 2023 a 2024.
8. Návrh na schválenie programového rozpočtu na roky 2022 až 2024.
9. Návrh VZN č. 1/2021 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
na území Obce Rozhanovce.
10. Návrh VZN č. 2/2021 o pravidlách na udržiavanie čistoty, o ochrane a údržbe
verejnej zelene.
11. Návrh VZN č. 3/2021 o činnostiach, ktorých vykonávanie je v pracovných dňoch
zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste.
12. Návrh VZN č. 4/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Rozhanovce.
13. Návrh novelizácie č. 3/2021 k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
14. Návrh novelizácie č. 3 k VZN č. 04/2012 z 27. 06. 2019 o určení výšky mesačného
príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Rozhanovce.
15. Návrh novelizácie č. 5 k VZN č. 1/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku
na dieťa materskej školy a na žiaka školského zariadenia na kalendárny rok 2022
16. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby-
investor Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Bratislava.
17. Zámer odpredaja pozemku – schválenie zámeru ( pozemok vedený na LV 748
parcele „C“ KN č. p. 380/13, druh pozemku: záhrady o výmere 99 m², ul. Kostolná).

18. Zámer odpredaja pozemku – schválenie zámeru ( pozemok vedený na LV 748,
parcele „C“ KN č. p. 380/9, druh pozemku :Záhrady, o výmere 115m², ul. Kostolná).
19. Zámer odpredaja pozemku – schválenie zámeru (pozemok vedený na LV 748,
parcele „C“ KN č. p. 380/10, druh pozemku :Záhrady, o výmere 119m², ul.
Kostolná).
20. Návrh na odpis pohľadávok.
21. Návrh na prerokovanie a schválenie dotácií podľa predložených žiadostí.
22. Dopyty a podnety poslancov.
23. Rôzne.
24. Záver
Viktor Gazdačko
starosta

 

pridané 12/12