Pozvánka na schôdze

Pozvánka na schôdze

Vo štvrtok sa bude konať krátka schôdza OZ. Zároveň v stredu zasadá stavebná komisia o 17:00 k žiadostiam občanov k obecným cestám a plánovanej výstavbe. Schôdza je verejná.

 

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva:
1. Otvorenie rokovania OZ
2. Schválenie programu rokovania, b)voľba návrhovej komisie c)určenie overovateľov zápisnice
3. Návrh 1. úpravy programového rozpočtu obce Rozhanovce
4. Záver

 

pridané 5.8.2019