Pozvánka na schôdzu obecného zastupiteľstva

Pozvánka na schôdzu obecného zastupiteľstva

Starosta obce Rozhanovce
POZVÁNKA
Na základe zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, § 12, ods. 1 v znení neskorších zmien pozývam členov Obecného zastupiteľstva v Rozhanovciach na zasadanie, ktoré sa uskutoční
dňa 16.04.2020 /štvrtok/ o 17,00 hod.
miesto zasadania: Kultúrny dom v Rozhanovciach – veľká sála
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva:
1. Otvorenie rokovania OZ
2. Schválenie programu rokovania, b)voľba návrhovej komisie c)určenie overovateľov zápisnice
3. Informovanie o analýze dopravnej situácie na križovatke pri ZŠ
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Správa o činnosti starostu a obecného úradu od ostatného riadneho zasadnutia OZ
6. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019
7. Správa o výsledku kontroly – ZŠ
8. Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Rozhanovce
9. 1. zmena rozpočtu r. 2020
10. Návrh VZN č. 01/2020 o hazardných hrách
11. Dopyty a interpelácie poslancov
12. Rôzne
13. Záver
Viktor Gazdačko
starosta
Prosíme občanov, aby vzhľadom na aktuálnu situáciu so šírením prenosného ochorenia COVID 19 zvážili svoju účasť na rokovaní Obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo sa bude konať za zvýšených hygienicko – epidemiologických podmienok.

 

Dokumenty tu