Pozvánka na schôdzu OZ Marec 2021

Pozvánka na schôdzu OZ Marec 2021

Starosta obce Rozhanovce
POZVÁNKA
Na základe zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, § 12, ods. 1 v znení neskorších zmien pozývam členov Obecného zastupiteľstva v Rozhanovciach na zasadanie, ktoré sa uskutoční
dňa 04.03.2021 /štvrtok/ o 17,00 hod.
miesto zasadania: Kultúrny dom v Rozhanovciach – veľká sála
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva:
1. Otvorenie rokovania OZ
2. Schválenie programu rokovania, b)voľba návrhovej komisie c)určenie overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Správa o činnosti starostu a obecného úradu od ostatného riadneho zasadnutia OZ
5. 1. úprava programového rozpočtu obce Rozhanovce 2021-2023
6. Správa HK za rok 2020
7. Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra obce Rozhanovce
8. Návrh Memoranda o spolupráci na príprave Integrovanej územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja funkčnej oblasti mesta Košice
9. Návrh na vykonanie jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Rozhanovce pri obci Beniakovce
10. Prerokovanie protestu prokurátora
11. Rôzne
12. Záver

 

pridané 1.3.2021