Pozvánka na schôdzu OZ

Pozvánka na schôdzu OZ

Pozvánka na schôdzu OZ:

 

Scôdza sa bude konať dňa 25.04.2019 /štvrtok/ o 17,00 hod.
Miesto zasadania: Kultúrny dom v Rozhanovciach – malá sála
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva:
1. Otvorenie rokovania OZ
2. Schválenie programu rokovania, b)voľba návrhovej komisie c)určenie overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Správa o činnosti obecného úradu od ostatného riadneho zasadnutia OZ
5. Návrh VZN č. 2/2019 o zavedení o poskytovaní elektronických služieb
6. Návrh doplnku č. 2 k Zásadám o úhradách za služby poskytované obcou
7. Predaj pozemku – Ing. Anna Krajňáková
8. Zrušenie uznesení OZ v Rozhanovciach č. 15, 16,18 zo dňa 28.06.2018
9. Predaj pozemkov – MUDr. Kasová, Ing. Domby, Husnaj
10. Návrh Kúpnej zmluvy – Národná diaľničná spoločnosť a. s.
11. Návrh zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby – Národná diaľničná spoločnosť a. s.
12. Štatút kronikára obce Rozhanovce
13. Odvolanie veliteľa DHZO a menovanie nového veliteľa DHZO
14. Zámer majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod futbalových ihriskom
15. Správa HK o kontrolnej činnosti
16. Návrh na odpis pohľadávok (Tóthová, Deluso s.r.o., Pál)
17. Dopyty a interpelácie poslancov
18. Rôzne
19. Záver

materiály nájdete tu

 

pridané 19.4.2019