Pozvánka na schôdzu OZ - zmena!

Pozvánka na schôdzu OZ - zmena!

Obecné zastupiteľstvo sa presúva na stredu 30.06.2021 – 17:00 hod – Kultúrny dom.

 

Starosta obce Rozhanovce
POZVÁNKA
Na základe zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, § 12, ods. 1 v znení neskorších zmien pozývam členov Obecného zastupiteľstva v Rozhanovciach na zasadanie, ktoré sa uskutoční
dňa 30.06.2021 /piatok/ o 17,00 hod.
miesto zasadania: Kultúrny dom v Rozhanovciach – malá sála
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva:
1. Otvorenie rokovania OZ
2. Schválenie programu rokovania, b)voľba návrhovej komisie c)určenie overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Správa o činnosti starostu a obecného úradu od posledného zasadnutia OZ
5. Správa o činnosti HK od ostatného zasadnutia OZ
6. Stanovisko HK k záverečnému účtu Obce Rozhanovce za rok 2020
7. Záverečný účet Obce Rozhanovce za rok 2020
8. Návrh na 2. úpravu rozpočtu r. 2021
9. Návrh na schválenie dotácie - oprava Domu smútku
10. Plán práce HK na II. polrok 2021
11. Návrh na vyradenie knižného fondu z Obecnej knižnice (1500 ks)
12. Prerokovanie petície obyvateľov Rozhanoviec
13. Dopyty a interpelácie poslancov
14. Rôzne
15. Záver

 

pridané 17.6.2021