Pozvánka na schôdzu OZ

Pozvánka na schôdzu OZ

Na základe zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, § 12, ods. 1 v znení neskorších zmien pozývam členov Obecného zastupiteľstva v Rozhanovciach na zasadanie, ktoré sa uskutoční

dňa 04.08.2021 /streda/ o 17,00 hod.

miesto zasadania: Obecný úrad - zasadačka

 

Program tu