Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 13.12.2019

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 13.12.2019

Starosta obce Rozhanovce
POZVÁNKA

Na základe zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, § 12, ods. 1 v znení neskorších
zmien pozývam členov Obecného zastupiteľstva v Rozhanovciach na zasadanie, ktoré sa

uskutoční

dňa 13.12.2019 /piatok/ o 17,00 hod.
miesto zasadania: Kultúrny dom v Rozhanovciach – malá sála

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva:
1. Otvorenie rokovania OZ
2. Schválenie programu rokovania, b)voľba návrhovej komisie c)určenie overovateľov
zápisnice
3. Dopyty občanov
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Správa starostu o činnosti od ostatného zasadnutia OZ
6. Správa kontrolóra o kontrolnej činnosti
7a. Zrušenie uznesenia č. 37/2019 zo dňa 25.04.2019
7b. Návrh na odpredaj majetku obce – pozemku v zmysle ust. § 9a ods. 8 písm. e) zák. č.
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí pre pána Miroslava Husnaja
8. Návrh na odpredaj majetku obce – pozemku v zmysle ust. § 9a ods. 8 písm. e) zák. č.
138/1991 Zb. o majetku obcí pre pána Milana Tótha
9. Návrh Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva - zmena zákona
10. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020
11. Prerokovanie žiadosti o prenájom KD pre účely pastorácie – Gréckokatolícka cirkev
12. Návrh na schválenie dotácií – Gréckokatolícka Cirkev, Rímskokatolícka cirkev, OZ Klub
športu a kultúry, Evanjelická cirkev, Zdravotné služby Rozhanovce s.r.o.
13. Informácia Pozemkového spoločenstva Rozhanovce vo veci kúpy pozemkov pod
futbalovým ihriskom
14. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu pre rok 2020 a výhľadovo pre roky 2021,2022
15. Návrh rozpočtu pre 2020 a výhľadovo pre roky 2021,2022
16. Návrh doplnku č. 2 k VZN č. 05/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálny odpad a drobný stavebný odpad
17. Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 01/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na
dieťa materskej školy a na žiaka školského zariadenia na kalendárny rok 2020
18. Majetkoprávne vysporiadanie pozemku na ul. Poštovej
19. Dopyty a interpelácie poslancov
20. Rôzne
21. Záver

 

 Materiál nájdete tu  

 

pridané 5.12.2019