Pozvánka na zasadnutie OZ Rozhanovce

Pozvánka na zasadnutie OZ Rozhanovce

Starosta obce Rozhanovce

POZVÁNKA

Na základe zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, § 12, ods. 1 v znení neskorších zmien pozývam členov Obecného zastupiteľstva v Rozhanovciach na zasadanie, ktoré sa uskutoční
dňa 26.09.2019 /štvrtok/ o 17,00 hod.
miesto zasadania: Kultúrny dom v Rozhanovciach – malá sála

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva:
1. Otvorenie rokovania OZ
2. Schválenie programu rokovania, b)voľba návrhovej komisie c)určenie overovateľov zápisnice
3. Dopyty občanov
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Správa o činnosti starostu a obecného úradu od ostatného riadneho zasadnutia OZ
6. Informácia o rozpočtových opatreniach starostu obce
7. Návrh VZN č. 5/2019 o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného v bytoch nadstavby Zdravotného strediska
8. Správa o kontrolnej činnosti od ostatného zasadnutia obecného zastupiteľstva
9. Zrušenie a schválenie uznesenia – Ing. Domby
10. Zrušenie a schválenie uznesenia – Tóth
11. Informácia o dražbe obecného bytu
12. Dopyty a interpelácie poslancov
13. Rôzne
14. Záver

 

materiál k schôdzi tu

 

Viktor Gazdačko
starosta