Pozvánka: posledné zasadnutie obecného zastupiteľstva na tento rok

Pozvánka: posledné zasadnutie obecného zastupiteľstva na tento rok

Starosta obce Rozhanovce

 

 

POZVÁNKA

Na základe zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, § 12, ods. 1 v znení neskorších zmien pozývam členov Obecného zastupiteľstva v Rozhanovciach na zasadanie, ktoré sa uskutoční

 

dňa 15.12.2016 /štvrtok/ o 17,00 hod.

 

miesto zasadania: Kultúrny dom v Rozhanovciach – malá sála

 

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva:

 1. Otvorenie rokovania OZ
 2. Schválenie programu rokovania, b)voľba návrhovej komisie c)určenie overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Správa o činnosti starostu od ostatného riadneho zasadnutia OZ
 5. Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavnej kontrolórky Obce Rozhanovce na I. polrok 2017
 6. Správa HK o činnosti od posledného riadneho zasadnutia OZ
 7. Návrh VZN č. 3/2016 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach
 8. Návrh  Zásad obce Rozhanovce o vybavovaní sťažností
 9. Návrh Doplnku č. 1 VZN 21/2013 o nakladaní s odpadmi
 10. Návrh Doplnku č. 1 VZN 5/2015 o miestnych daniach a  miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
 11. Návrh VZN č. 2/2016 o určení názvu ulice -  Kvetná
 12. Informácie o rozpočtových opatreniach
 13. Návrh na III. úpravu rozpočtu roka 2016
 14. Odborné stanovisko HK k návrhu rozpočtu na r. 2017 a viacročnému rozpočtu na r. 2017 – 2018
 15. Návrh na Programový rozpočet na r. 2017 – 2019
 16. Zásady o úhradách za služby poskytované obcou
 17. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti ZŠ Rozhanovce za šk. rok 2015/2016
 18. Organizačný poriadok OcÚ Rozhanovce
 19. Návrh plánu zasadnutí OZ na I. polrok r. 2017
 20. Dopyty a interpelácie poslancov
 21. Rôzne
 22. Záver

    

 

Viktor Gazdačko

        starosta