Pozvánka: posledné zasadnutie OZ pred prázdninami sa uskutoční 23.6.2016

Pozvánka: posledné zasadnutie OZ pred prázdninami sa uskutoční 23.6.2016

                 Starosta obce   ROZHANOVCE

 

                                                                                                                                                    V Rozhanovciach, 09. 06. 2016

 

                                               P O Z V Á N K A

 

            Na základe zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 12, ods.1        

 v znení neskorších zmien pozývam členov Obecného zastupiteľstva v Rozhanovciach na   

                                        zasadanie, ktoré sa uskutoční                             

                             dňa 23.06.2016  /štvrtok/ o 17,00 hod.

               miesto zasadania: Kultúrny dom v Rozhanovciach – malá sála.

  

 

 Program zasadnutia obecného zastupiteľstva :   

                                    

 1.  Otvorenie rokovania OZ

 2.  Schválenie programu rokovania, b)Voľba návrhovej komisie, c) určenie overovateľov zápisnice

 3.  Kontrola plnenia uznesení

 4.  Správa o činnosti starostu od ostatného riadneho zasadnutia OZ

 5. Podnety a návrhy občanov

 6.  Správa o vykonaných kontrolách za obdobie od ostatného riadneho zasadnutia OZ

  8. Stanovisko HK k návrhu  Záverečného účtu za rok 2015.

  9.  Návrh záverečného účtu za rok 2015.

10. Návrh pravidiel kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky.

11.  Smernica pre výkon finančnej kontroly v obci Rozhanovce.

12.  Smernica o verejnom obstarávaní.

13. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016.

14. Návrh dohovoru o partnerskej spolupráci medzi samosprávou obce Rozhanovce, KSK SR a samosprávou obce Fiizérradvány  Maďarská republika

15.  Dopyty a interpelácie poslancov

16.  Rôzne

17.  Záver                     

 

                  

                               Viktor Gazdačko                                                                                                   

                                                                                                                      starosta obce

 

pridané 16.6.2016