Pozvánka: prvé zasadnutie OZ v tomto roku

Pozvánka: prvé zasadnutie OZ v tomto roku

Starosta obce   ROZHANOVCE

 

                                                                                                                                                    V Rozhanovciach, 26.2.2016

 

                                               P O Z V Á N K A

 

            Na základe zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 12, ods.1        

 v znení neskorších zmien pozývam členov Obecného zastupiteľstva v Rozhanovciach na   

                                        zasadanie, ktoré sa uskutoční                             

                             dňa 3.3.2016  /štvrtok/ o 17,00 hod.

               miesto zasadania: Kultúrny dom v Rozhanovciach – malá sála.

  

 

 Program zasadnutia obecného zastupiteľstva :   

                                    

 1.  Otvorenie rokovania OZ

 2.  Schválenie programu rokovania, b)Voľba návrhovej komisie, c) určenie overovateľov zápisnice

 3.  Kontrola plnenia uznesení

 4.  Pripomienky a podnety občanov

 5.  Správa o činnosti starostu od ostatného riadneho zasadnutia OZ

 6.  Správa o kontrolnej činnosti za II. polrok 2015

 7.  Správa o vykonaných kontrolách za obdobie od ostatného riadneho zasadnutia OZ

  8. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce na r. 2016 – 2018

  9.  Návrh rozpočtu obce Rozhanovce na r. 2016 – 2018

10.  Prerokovanie zmluvy o nájme poľnohospodárskych pozemkov s AT ABOV s.r.o.

11.  Návrh na prerokovanie písomných žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Rozhanovce

      / DHZ Rozhanovce, OZ Klub športu a kultúry Rozhanovce, Tanečné štúdio A.Vrbovej,   

       Gréckokatolícky FÚ Rozhanovce/

12.  Návrh na schválenie odmien HK

13.  Dopyty a interpelácie poslancov

14.  Rôzne

15.  Záver                     

 

                  

                               Viktor Gazdačko                                                                                                   

                                                                                                 starosta obce