Pozvánka: Riadne zasadanie obecného zastupiteľstva

Pozvánka: Riadne zasadanie obecného zastupiteľstva
Na základe zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 12, ods.1 v znení neskorších zmien zvolávam riadne zasadanie Obecného zastupiteľstva v Rozhanovciach, ktoré sa uskutoční
 
dňa 13.11.2014 /štvrtok/ o 16:30 hod.
miesto zasadania: Obecný úrad v Rozhanovciach
 
 
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
3. Kontrola plnenia uznesenia č. 5/2014
4. Dodatok č. 1 k VZN o dani z nehnuteľnosti a miestnych poplatkoch
5. Správa hl. kontrolóra podľa plánu kontrol
6. Správa zodpovednej osoby v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov
7. Úprava rozpočtu č. 2/2014
8. Informácie starostu obce o investičných aktivitách v obci
9. Schválenie vyradenia majetku obce
10. Zhodnotenie posledného funkčného volebného obdobia
11. Diskusia
12. Návrh na uznesenie č. 6/2014
13. Záver
 
Účasť poslancov je nutná!
 
pridané 6.11.2014