Pozvánka: rokovanie obecného zastupiteľstva 29.10.2015

Pozvánka: rokovanie obecného zastupiteľstva 29.10.2015

Na základe zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 12, ods.1        

 v znení neskorších zmien pozýva starosta členov Obecného zastupiteľstva v Rozhanovciach na   

                                        zasadanie, ktoré sa uskutoční                             

                         *    dňa 29.10.2015  /štvrtok/ o 17,30 hod.*

               miesto zasadania: Kultúrny dom v Rozhanovciach - malá sála.

  

 Program zasadnutia obecného zastupiteľstva :   

                                    

1.  Otvorenie zasadnutia OZ

2.  Schválenie programu rokovania, b)Voľba návrhovej komisie, c) určenie 

       overovateľov zápisnice

3.  Dopyty a návrhy občanov

4.  Schválenie návrhu VZN č.   /2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

       Rozhanovce

5.  Schválenie úpravy rozpočtu obce č. 1/2015

6.  Schválenie návrhu Smernice zabezpečovania poskytovania stravovania ako  

       podpornej služby v obci Rozhanovce pre občanov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek,

       majú ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav.

7.  Schválenie návrh  Štatútu obce.

8.  Schválenie  Zriadenia Dobrovoľného hasičského zboru obce Rozhanovce

       a vymenovanie veliteľa, zástupcu veliteľa a preventivára DHZO.

9.  Schválenie návrhu prevádzkového poriadku pre priestor na dočasné uskladnenie

       separovaného odpadu

10. Schválenie návrhu na udelenie mimoriadnej odmeny pre poslanca Matúša Dugasa

11. Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontrolnej činnosti

            12. Dopyty a interpelácie poslancov

13.  Rôzne

1.14  Záver   

pridané 27.10.2015