Pozvánka: rokovanie obecného zastupiteľstva 19.3.2015 o 17:30 v malej sále KD Rozhanovce

Pozvánka: rokovanie obecného zastupiteľstva 19.3.2015 o 17:30 v malej sále KD Rozhanovce

Dnes som obdržal program rokovania obecného zastupiteľstva ako aj návrh na VZN o poskytovanie dotácii občanom v hmotnej núdzi.

Moje požiadavky neboli do programu schôdze zaradené a požadované dokumenty som tak isto zatial neobdržal.

Nájdete ich v tomto článku: https://www.nase-rozhanovce.com/products/tema-priprava-na-dalsie-rokovanie-oz/

 

Na skutočnosť som reagoval písomne a požiadal som o prehodnotenie tohto programu.

 

Pozvánka:

 

Starosta obce   ROZHANOVCE

 

                                                                                                                                                    V Rozhanovciach, 13.3.2015

 

 

 

                                             P O Z V Á N K A

 

        Na základe zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 12, ods.1        

   v znení neskorších zmien zvolávam riadne zasadanie Obecného zastupiteľstva

                               v Rozhanovciach, ktoré sa uskutoční                             

                         

                       dňa 19.3.2015  /štvrtok/ o 17:30 hod.

               miesto zasadania: Kultúrny dom v Rozhanovciach – malá sála

  

 

                      Program zasadania obecného zastupiteľstva :   

                                    

 1. Otvorenie zasadania
 1. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 1. Kontrola plnenia uznesenia z posledného zastupiteľstva
 1. Interpelácia poslancov
 1. Schválenie rozpočtu na r. 2015 až 2017

            a/ stanovisko hl. kontrolóra obce k návrhu rozpočtu

            b/ stanovisko finančnej komisie k rozpočtu

 1. Správa hl. kontrolóra obce z vykonaných kontrol podľa plánu práce
 1. Schválenie návrhu VZN o poskytovaní sociálnych služieb pre občanov v hmotnej núdzi
 1. Poučenie poslancov zodpovednou osobou (ochrana osobných údajov)
 1. Rôzne
 1. Diskusia
 1. Návrh na uznesenie
 1.  Záver

 

 

                                            

                                                                                  Pridané 13.3.2015