Pozvánka: rokovanie obecného zastupiteľstva

Pozvánka: rokovanie obecného zastupiteľstva

Starosta obce Rozhanovce

POZVÁNKA

Na základe zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, § 12, ods. 1 v znení neskorších zmien pozývam členov Obecného zastupiteľstva v Rozhanovciach na zasadanie, ktoré sa uskutoční

 

dňa 14.12.2017 /štvrtok/ o 17,00 hod.

miesto zasadania: Kultúrny dom v Rozhanovciach – malá sála

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva:

1.      Otvorenie rokovania OZ

2.      Schválenie programu rokovania, b)voľba návrhovej komisie c)určenie overovateľov zápisnice

3.      Dopyty občanov

4.      Kontrola plnenia uznesení

5.      Správa o činnosti starostu a obecného úradu od ostatného riadneho zasadnutia OZ

6.      Návrh VZN č. 4/2017 o zrušení ZŠ a jej súčastí, zrušenie MŠ a zriadenie ZŠ s MŠ Rozhanovce

7.      Návrh VZN č. 5/2017 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj

8.      Správa z následnej kontroly účelového vymedzenia dotácie, podmienok poskytnutia a čerpania dotácie

9.      Žiadosti o schválenie dotácií na r. 2018

10.  Stanovisko HK k návrhu viacročného rozpočtu obce Rozhanovce na roky 2019-2020 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2018

11.  Návrh  Programového rozpočtu obce Rozhanovce na r. 2018 – 2020

12.  Informácia o rozpočtových opatreniach starostu obce

13.  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Rozhanovce na I. polrok r. 2018

14.  Návrh plánu zasadnutí OZ na I. polrok r. 2018

15.  Voľba prísediaceho pre Okresný súd Košice – okolie pre  r. 2018 - 2020

16.  Dopyty a interpelácie poslancov

17.  Rôzne

18.  Záver

 

 

  

Viktor Gazdačko

        starosta