Pozvánka: rokovanie OZ tento štvrtok

Pozvánka: rokovanie OZ tento štvrtok

Obecný úrad nám poslal pozvánku na schôdzu OZ s programom nižšie, opäť sa bude ale mierne meniť lebo opäť nie su žiadosti a pripomienky občanov v úvode schôdze tak aby nemuseli čakať do večera kým sa dostanú k slovu.

 

Starosta obce Rozhanovce

POZVÁNKA

Na základe zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, § 12, ods. 1 v znení neskorších zmien pozývam členov Obecného zastupiteľstva v Rozhanovciach na zasadanie, ktoré sa uskutoční

 

dňa 28.06.2018 /štvrtok/ o 17,00 hod.

miesto zasadania: Kultúrny dom v Rozhanovciach – malá sála

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva:

 1. Otvorenie rokovania OZ
 2. Schválenie programu rokovania, b)voľba návrhovej komisie c)určenie overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Správa o činnosti starostu a obecného úradu od ostatného riadneho zasadnutia OZ
 5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2018
 6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Záverečného účtu obce Rozhanovce za rok 2017
 7. Záverečný účet obce Rozhanovce za rok 2017
 8. Žiadosť o schválenie dotácie pre Gréckokatolícku cirkev, farnosť Rozhanovce
 9. Návrh na 2.  úpravu programového rozpočtu obce Rozhanovce na r. 2018-2020
 10. Rozpočtové opatrenia starostu obce Rozhanovce
 11. Návrh na počet poslancov Obce Rozhanovce na nové volebné obdobie r. 2018-2022
 12. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Rozhanovce na nové volebné obdobie r. 2018 – 2022
 13. Správa o výsledku finančnej kontroly
 14. Návrh Doplnku č. 1 Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Rozhanovciach a členov komisií - vyplýva zo zmeny zákona, ohraničuje sa maximálna možná odmena za rok na jeden mesacny plat starostu. Momentálne poberajú odmeny len dvaja poslanci, celková výška je asi 60 eur za rok! ostatní sa vzdali.
 15. Návrh na zápočet nájomného pre spoločnosť MEDI-LIVA s.r.o.
 16. Schválenie návrhu Zriaďovacej listiny Základnej školy s materskou školou, SNP 121, Rozhanovce
 17. Návrh na odpredaj pozemkov na ul. Školskej a SNP
 18. Vyhodnotenie pripomienok Územného plánu obce Rozhanovce, Zmeny a doplnky 08
 19. Dopyty a interpelácie poslancov
 20. Rôzne
 21. Záver

 

pridané 25.6.2018