Pozvánka: schôdza obecného zastupiteľstva 22.9.2016

Pozvánka: schôdza obecného zastupiteľstva 22.9.2016

 

 

                                               P O Z V Á N K A

 

            Na základe zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 12, ods.1        

 v znení neskorších zmien pozývam členov Obecného zastupiteľstva v Rozhanovciach na   

                                        zasadanie, ktoré sa uskutoční                             

                             dňa 22. 09. 2016  /štvrtok/ o 17,00 hod.

               miesto zasadania: Kultúrny dom v Rozhanovciach – malá sála.

  

 

 

 

 Program zasadnutia obecného zastupiteľstva :   

                                    

 1.  Otvorenie rokovania OZ.

 2.  Schválenie programu rokovania, b)Voľba návrhovej komisie, c) určenie overovateľov zápisnice

 3.  Kontrola plnenia uznesení

 4.  Prehodnotenie ďalšej spolupráce s Kultúrnym centrom ABOV.

 5.  Správa o činnosti starostu od ostatného riadneho zasadnutia OZ.

 6.  Informácia prednostu úradu  o výberových konaniach a uskutočnených prácach v súlade   

      s rozpočtom.

 7.  Správa HK o vykonaných kontrolách za obdobie od ostatného riadneho zasadnutia OZ

 8.  Návrh Zásad o úhradách za služby poskytované obcou.

 9.  Informácia o rozpočtových opatreniach starostu.

 10. Návrh na II. úpravu rozpočtu roka 2016 (  návrh na prevod finančných prostriedkov z rezervného  

     fondu).

11. Doplnok č. 1  k VZN č. 3/2014 ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebiska obce  

      Rozhanovce, prevádzkový poriadok domu smútku.

12.  Dopyty a interpelácie poslancov

13.  Rôzne

14.  Záver                     

 

pridané 16.9.2016