Pozvánka schôdza OZ 3.6.2021

Pozvánka schôdza OZ 3.6.2021

Starosta obce Rozhanovce
POZVÁNKA
Na základe zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, § 12, ods. 1 v znení neskorších zmien pozývam členov Obecného zastupiteľstva v Rozhanovciach na zasadanie, ktoré sa uskutoční
dňa 03.06.2021 /štvrtok/ o 17,00 hod.
miesto zasadania: Kultúrny dom v Rozhanovciach – malá sála
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva:
1. Otvorenie rokovania OZ
2. Schválenie programu rokovania, b)voľba návrhovej komisie c)určenie overovateľov zápisnice
3. Voľba hlavného kontrolóra obce Rozhanovce
4. Rôzne
5. Záver
Viktor Gazdačko
starosta