Pozvánka: ustanovujúca schôdza nového zastupiteľstva

Pozvánka: ustanovujúca schôdza nového zastupiteľstva

Na základe zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 12, ods.1  v znení neskorších zmien zvolávam riadne zasadanie Obecného zastupiteľstva v Rozhanovciach, ktoré sa uskutoční dňa 5.12.2014 /piatok/ o 17:00 hod. miesto zasadania: Kultúrny dom v Rozhanovciach – malá sála

 

Program ustanovujúceho zasadania obecného zastupiteľstva :

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva /predseda volebnej komisie /
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
6. Vystúpenie novozvoleného starostu
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
8. Schválenie mandátovej a návrhovej komisie
9. a/ Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva starostom obce za zástupcu starostu v zmysle § § 13b , ods. (1) Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
b/ Schválenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva – § 12 zák. č. 369/1990 Zb.
10. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov
11. Zriadenie komisií pri OZ Rozhanovce a voľba ich predsedov v zmysle zák. 369/1990 Zb. v platnom znení.:
- komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone prác verej. činiteľmi
- komisia verejného poriadku
- kultúrna komisia
- finančná komisia
- stavebná a životného prostredia
12. Určenie platu starostu obce
13. Diskusia
14. Návrh na uznesenie
15. Záver

 

pridané 27.11.2014