Pozvánka: zasadanie obecného zastupiteľstva 16.3.2017

Pozvánka: zasadanie obecného zastupiteľstva 16.3.2017

Starosta obce Rozhanovce

 

POZVÁNKA

Na základe zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, § 12, ods. 1 v znení neskorších zmien pozývam členov Obecného zastupiteľstva v Rozhanovciach na zasadanie, ktoré sa uskutoční

 

dňa 16.03.2017 /štvrtok/ o 17,00 hod.

 

miesto zasadania: Kultúrny dom v Rozhanovciach – malá sála

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva:

 1. Otvorenie rokovania OZ
 2. Schválenie programu rokovania, b)voľba návrhovej komisie c)určenie overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Správa o činnosti starostu od ostatného riadneho zasadnutia OZ
 5. Správa o kontrolnej činnosti
 6. Analýza úverového zaťaženia Obce Rozhanovce
 7. VZN č. 02/2017 o organizácii miestneho referenda
 8. Informácia o príjmoch a výdavkoch za rok 2016 týkajúcich sa energií a ostatných nákladov Kultúrneho domu
 9. Doplnok č. 1 k Zásadám o úhradách za služby poskytované obcou
 10. Návrh 1. úpravy rozpočtu na rok 2017
 11. Prieskum využitia priestorov MŠ z dôvodu nárastu žiadostí rodičov detí o prijatie do MŠ
 12. Schválenie Zriaďovacej listiny ZŠ Rozhanovce
 13. Dopyty a interpelácie poslancov
 14. Rôzne
 15. Záver

  

 

 

 

 

Viktor Gazdačko

        starosta