Pozvánka: Zasadanie Obecného zastupiteľstva v Rozhanovciach 29.9.2014

Pozvánka: Zasadanie Obecného zastupiteľstva v Rozhanovciach 29.9.2014
Na základe zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 12, ods.1 v znení neskorších zmien zvoláva starosta obce riadne zasadanie Obecného zastupiteľstva v Rozhanovciach, ktoré sa uskutoční  dňa 29.9.2014 /pondelok/ o 16:30 hod.
 
miesto zasadania: Obecný úrad v Rozhanovciach
 
 
Otvorenie
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesenia č. 4/2014
Rozpočtové opatrenie č. 1/2014 pre Obec Rozhanovce
Rozpočtové opatrenie č. 1/2014 pre Základnú školu
Schválenie programového rozpočtu na r. 2014 – 2016
Správa hl. kontrolóra č. 3/2014 podľa plánu kontrol
Informácie starostu obce – stavebná činnosť, voľby do orgánov samosprávy
Diskusia
Návrh na uznesenie č. 5/2014
Záver 
 
 
Účasť poslancov je nutná!