Pozvánka: zasadanie obecného zastupiteľstva v Rozhanovciach štvrtok 17:30

Pozvánka: zasadanie obecného zastupiteľstva v Rozhanovciach štvrtok 17:30

Na základe zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 12, ods.1 v znení neskorších zmien zvolávam riadne zasadanie Obecného zastupiteľstva v Rozhanovciach, ktoré sa uskutoční

dňa 19.3.2015 /štvrtok/ o 17:30 hod. 
miesto zasadania: Kultúrny dom v Rozhanovciach – malá sála

 

Program zasadania obecného zastupiteľstva :
1. Otvorenie zasadania
2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesenia z posledného zastupiteľstva
4. Interpelácia poslancov
5. Schválenie rozpočtu na r. 2015 až 2017
a/ stanovisko hl. kontrolóra obce k návrhu rozpočtu
b/ stanovisko finančnej komisie k rozpočtu
6. Správa hl. kontrolóra obce z vykonaných kontrol podľa plánu práce
7. Schválenie návrhu VZN o poskytovaní sociálnych služieb pre občanov v hmotnej núdzi
8. Poučenie poslancov zodpovednou osobou (ochrana osobných údajov)
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Návrh na uznesenie
12. Záver


starosta

 

pridané 17.3.2015