Pozvánka: zasadanie OZ Rozhanovce, pondelok 21.9.2015

Pozvánka: zasadanie OZ Rozhanovce, pondelok 21.9.2015

Na základe zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 12, ods.1 v znení neskorších zmien pozývam členov Obecného zastupiteľstva v Rozhanovciach na zasadanie, ktoré sa uskutoční

dňa 21.09.2015 /pondelok/ o 17,30 hod.

miesto zasadania: Kultúrny dom v Rozhanovciach – malá sála.

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva :

1.1 Otvorenie zasadnutia OZ
1.2 Schválenie programu rokovania,
b)Voľba návrhovej komisie,
c) určenie overovateľov zápisnice
1.3 Schválenie doplnku č.1 k VZN č.1/2015 o pomoci v hmotnej núdzi
1.4 Schválenie doplnku č. 3 k VZN č.7/2008 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach
1.5 Schválenie plánovaného spolufinancovania vo výške 5%, t.j. 7003,62 € na rok 2016 pri pripravovanom projekte na domáce kompostovanie
1.6 Záver

V Rozhanovciach, 14.9.2015                                   Viktor Gazdačko,  starosta obce

 

pridané 16.9.2015