Pozvánka: zasadanie OZ už tento štvrtok 28.5.2015

Pozvánka: zasadanie OZ už tento štvrtok 28.5.2015
P O Z V Á N K A
 
Na základe zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 12, ods.1 v znení neskorších zmien pozývam členov Obecného zastupiteľstva v Rozhanovciach na zasadanie, ktoré sa uskutoční dňa 28.5.2015  /štvrtok/ o 18,00 hod miesto zasadania: Kultúrny dom v Rozhanovciach – malá sála.
 
Program zasadania obecného zastupiteľstva:    
 
1. Zahájenie zasadania OZ
 
2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 
3. Schválenie programu schôdze
 
4. Kontrola plnenia uznesenia z posledného zastupiteľstva
 
5. Schválenie prevodu nehnuteľnosti (ul. M.Čáka Tr., budova PZ) do majetku obce
 
6. Schválenie: a/ Smernice na verejné obstarávanie 
 
                    b/ Rokovacieho poriadku
 
7. Určenie komisie na otváranie obálok, projekt: „Chodníky v obci“
 
8. Návrh riešenia podnetov z poslaneckého prieskumu v obci, zo dňa 23.5.2015
 
9. Diskusia, rôzne
 
10. Návrh na uznesenie 
 
11.  Záver
 
 
 
pridané 26.5.2015